KGH är en viktig aktör inom internationell handel och vi är fast beslutna att fortsätta bidra till en hållbar tillväxt för våra partners och kunder, för oss själva och för det samhälle vi är en del av. Här kan du läsa mer om KGH:s hållbarhetsprogram. Det beskriver våra fokusområden, de hållbarhetsmål vi vill bidra till och hur vi arbetar för att nå dem.

 

Ladda ned KGH:s hållbarhetsrapport

 

Handeln är avgörande för en hållbar tillväxt

Ekonomisk tillväxt genom ökad internationell handel är en förutsättning för många av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Att underlätta hand är även  KGH:s mission. Det har varit vår drivkraft under de senaste 50 åren och kommer att vara det även i framtiden. Med hjälp av våra lösningar kan kunderna lättare nå nya marknader och förbättra sitt resultat på de befintliga, och på så sätt nå framgångar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I takt med att vi växer kan vi förbättra våra tjänster så att vi kan arbeta tillsammans för en hållbar tillväxt.

En positiv spiral

På KGH tror vi att alla har ett ansvar för att bidra till en hållbar framtid. KGH har historiskt sett spelat en viktig roll för att underlätta internationell handel och med vår erfarenhet vet vi att idéer, engagemang och handlingar skapar en dominoeffekt. Därför börjar varje handling hos individen. Men engagemang skapar också en cirkel där samhällsförändringar kan väcka det personliga intresset.Hållbarhetsarbete blir en positiv spiral.

 

Bidra till FN:s mål genom sex fokusområden

KGH vill nå de fastställda målen genom att sträva efter hållbarhet inom sex fokusområden. Dessa områden är indelade i externa och interna insatser.

EXTERNA INSATSER

Hållbara tullprocesser

Skapa effektiva, hållbara och skalbara tullprocesser för att säkerställa att den internationella handeln främjar företagens tillväxt.

Automatisera våra tullprocesser
Den ökade digitaliseringen i världen påverkar oss alla. Inom vår sektor kan digitaliseringen skapa fullt skalbara tullprocesser som minimerar pappersförbrukningen och kortar ledtiderna. Den ger också våra tullexperter mer tid till kontinuerlig förbättring av tullprocesserna, vilket bidrar till smidigare internationell handel och ökad tillväxt.

Digitalisera våra kunders tullprocesser
Vi har ett enda syfte med vår programvara: att stödja handeln med effektiva, skalbara och digitaliserade tullprocesser. Med den kommande lanseringen av CTDS portfölj är vi övertygade om att vi kommer att nå vårt mål. Eftersom handel baseras på tillgång och efterfrågan kan volymerna variera och transportvägarna ändras. Vi vill underlätta för företagen med digitala tullprocesser som kan hantera dagens flexibilitet och komplexitet och samtidigt minska både pappersförbrukningen och ledtiderna.

Framföra företagens intressen
Myndigheter är viktiga intressenter som partners, kontrollfunktion och kunder. De utgör också forum i vilka vi vill ge en röst åt företag verksamma inom internationella supply chains. Allt eftersom både den internationella handeln och efterlevnad av tullbestämmelser ökar i komplexitet vill vi bidra med ett verklighetsperspektiv och införa processer som är effektiva, skalbara och hållbara för företagen.

Minska handelshinder

Stödja myndigheternas införande av handelsfrämjande system och program, och samtidigt hjälpa den privata sektorn att använda dessa system och program för att förbättra sin handel.

Bidra världen med AEO/Trusted trader-program
AEO – (Authorised Economic Operator, godkänd ekonomisk aktör) eller Trusted Trader är ett samarbete mellan tullmyndigheter och näringsliv. Infört av WTO (Världshandelsorganisationen) och WCO (Världstullorganisationen). Programmet är centralt för den internationella standardiseringen av tullrelaterade processer, förenklingar och säkerhetshöjande åtgärder inom tull. KGH är världsledande när det gäller implementering av AEO-program och AEO Mutual Recogition Agreement (MRA) modeller för myndigheter. Vi har framgångsrikt genomfört projekt i Australien, Brasilien, CEFTA, EU, Island, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och många fler länder. Vi stöder även den privata sektorn i att erhålla, behålla och använda en AEO-status. Standardisering är ett av de främsta verktygen för att minska handelshinder och underlätta handeln.

Optimera gränserna runt om i världen
Genom att använda Världstullorganisationen och FN:s standarder hjälper våra experter inom gränshantering myndigheter världen över att optimera sina processer och teknik vid gränsövergångar. Vi är också involverade i Business Process Re-engineering och teknikprojekt tillsammans med myndigheter i olika länder med full digitalisering vid gränsövergångar och optimera processtiderna. Vi gör det genom att implementera lösningar som Single Window, One-Stop-Shop och avancerad riskhantering. Förutom att förbättra varuflödet och ländernas exportkapacitet leder optimerade gränspassager till att både köer och väntetider minskar, vilket i sin tur minskar CO2-utsläppen och avfall. Vår Custom Academy utbildar verksamma inom supply chain över hela världen i hur hållbara gränspassager bäst skapas.

Samarbeta

Bidra till en mer hållbar framtid genom täta samarbeten med såväl offentliga myndigheter som företag.

Hjälpa företag med tullfria importer från GSP länder
Generalised Scheme of Preferences (GSP) är ett system som tillåter utvecklingsländer att betala mindre eller ingen tull alls på exporter till EU. Länderna får tillgång till EU:s marknader och tillväxten stöttas genom handeln. Detta är något vi vill bidra till. Vi arbetar ständigt för att hjälpa våra kunder att använda GSP-lösningar och börja importera från utvecklingsländer för att skapa fler handelssamarbeten – och för att främja tillväxten där den behövs som bäst.

Upprätthålla hållbarhetsnätverk för tulltjänster
Vårt breda nätverk av leverantörer av tulltjänster gör att kan vi erbjuda våra tjänster i hela Europa. I detta nätverk pågår ständigt diskussioner för att identifiera hur leverantörer av tulltjänster kan bidra till en hållbar framtid.

Stärka och dela med oss av vår kompetens i nätverk med gemensamma värderingar
Med vår speciella roll på marknaden som specialister inom internationell tullagstiftning och tullhantering deltar vi aktivt i många intresse- och kompetensnätverk för att öka kunskapen och utveckla den internationella handeln. Dessa nätverk innefattar European Liaison Committee of Common Market Forwarders, Trade Contact Group inom EU-kommissionen, ett flertal handelskammare samt många andra nationella och internationella forum, kommittéer och projekt. Vi anser att dessa nätverk är en viktig grund för hållbar tillväxt.

 


INTERNA INSATSER

Engagemang

Bidra till ökad välfärd genom att sporra medarbetarna till att engagera sig i hållbarhetsarbete och utvecklande av nya initiativ.

Stötta initiativ för ökad hållbarhet genom KGH Sustainability Foundation
I och med bildandet av KGH Sustainability Foundation samlas alla initiativ inom KGH-koncernen på en plats. Stiftelsen består av frivilliga medlemmar från olika länder som sköter och samordnar de olika initiativen, såsom donationer och fri tillgång till tullrådgivning och tulldeklarationer för våra välgörenhetspartner som till exempel Rädda Barnen och Röda Korset.

Engagera medarbetarna
KGH-koncernens medarbetare är vår främsta tillgång. Genom att utbilda och uppmuntra dem till att stödja hållbarhetsinitiativen skapar vi ett brett engagemang. Utbildningen kan handla om allt från bekämpning av mutor och antikorruption till affärsetik. Medarbetarna kommer att kunna delta på ett enkelt sättgenom till exempel särskilda e-postlådor eller intranätet Zonen.

Arbetsplatsen

Skapa och upprätthålla en inkluderande och attraktiv arbetsplatskultur för en hållbar organisation även i framtiden.

Främja jämlikhet
Det är vår fasta övertygelse att alla medarbetare ska behandlas jämlikt, rättvist och med respekt oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, kulturell och social bakgrund, födelseort, funktionsnedsättning, könsidentitet, köns uttryck, sexuell läggning, politiska åsikter eller facklig representation.

Främja mångfald
Ett verkligt internationellt företag har en inkluderande inställning där mångfald uppskattas och vi strävar efter att dra fördel av all den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen.

Skapa en positiv arbetsmiljö
KGH är en internationell arbetsplats där vi arbetar tillsammans med passionerade och mycket kompetenta kollegor. Vi vill skapa en positiv arbetsmiljö för att locka, rekrytera, utveckla, engagera och behålla kunniga medarbetare. Att erbjuda bra arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö (#greatjobsforgreatpeople) är lika viktigt som att stödja balansen mellan yrkes- och privatliv.

Miljövänlig verksamhet

Vår miljöpåverkan är en viktig aspekt när vi agerar och fattar beslut för att utveckla vårt företag.

Investera i digitalisering
I tullens värld handlar allt om dokument. Många av dessa dokument måste arkiveras av juridiska skäl, vilket många gånger fortfarande görs i pappersarkiv. Genom att byta till digital arkivering kan man uppnå stora besparingar då pappersförbrukningen försvinner. Dagens internethastigheter och strömningstjänster möjliggör smidiga digitala möten utan den miljöpåverkan resandet till fysiska möten innebär.

Skapa en hållbar verksamhet
Det går att uppnå en hållbar verksamhet genom att förändra det löpande arbetet i både stort och smått. Dessa förändringar kan vara allt från ekologiska utskrifter (dubbelsidiga, och bara när det är nödvändigt) och återvinning till att använda miljövänliga leverantörer (grön el, återvunna tonerkassetter) och enheter som förbrukar lite energi (LED-belysning, tunna klientdatorer). Inom området miljövänlig IT strävar vi efter att välja vår utrustning och utforma våra datacenter så att vi maximerar energieffektiviteten under enheternas livslängd och påverkar miljön så lite som möjligt (t.ex. användningen av farliga material, oanvända och föråldrade produkters biologiska nedbrytbarhet).