AEO20160523Att vara en godkänd ekonomisk aktör (Authorised Economic Operator, AEO) innebär redan idag fördelar för de företag som har lagt ner det arbete som krävs för att erhålla en AEO-certifiering. Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar som leder till mer förutsägbara och effektiva logistikflöden samt en ökad konkurrenskraft.

 

UCC öppnar upp för nya möjligheter för AEO-företag

Centraliserad klarering (att kunna klarera alla tulldeklarationer från en central plats i EU) och egenbedömning (egenbedömning av tullavgifter, i likhet med momsredovisning) är två nya möjligheter inom ramen för UCC som kommer att införas i slutet av genomförandeperioden för UCC från 1 maj 2016 till 31 december år 2020. Endast företag med AEO-tillstånd kommer att kunna dra nytta av dessa möjligheter, och de här företagen kommer därför att genast kunna dra nytta av dem när de blir tillgängliga.

Befintliga AEO-förmåner gäller fortfarande

Direkta AEO-förmåner, t.ex. färre fysiska och dokumentbaserade kontroller, föranmälan vid kontroller, enklare tillgång till tullförenklingar och andra tulltillstånd samt tillgång till ömsesidigt erkännande med tredjeländer, kommer att fortsätta att gälla inom ramen för UCC. Detsamma gäller för de mjuka fördelarna, t.ex. bättre tvärfunktionell kommunikation och samarbete, förbättrad tullkunskap och bättre riskhantering, som ofta uppväger de direkta fördelarna som beskrivs av tullmyndigheterna.

Certifiering blir tillstånd

Med UCC blir AEO ett tillstånd (auktorisation) och alla AEO-certifieringar måste ses över i linje med de nya UCC-riktlinjerna. Mycket känns igen från tidigare, men det finns ett extra kompetenskrav vad gäller erfarenhet och/eller yrkeskvalifikationer. Det kommer också troligen att bli mer fokus på att säkerställa att AEO-sökande har ordentliga rutiner som speglar deras verksamhet, och att dessa rutiner är kända i branschen och används på daglig basis. För företag som erhåller AEO-status inom ramen för UCC kommer framtida ansökningar och/eller omprövningar av tillstånd att underlättas.

Svårigheter att utvärdera fördelarna med AEO har tidigare gjort att företag har avstått från att agera

Ända sedan AEO-certifieringen lanserades 2008 har många företag försökt utvärdera om de bör investera i AEO eller inte. Vilka är fördelarna? Hur lång tid tar det att bli certifierad? Kan vi göra det själva eller behöver vi hjälp? Vad vinner vi egentligen på att ha en AEO-certifiering? Detta har ibland fått företag att avstå från att vidta aktiva åtgärder för att förbereda sig för AEO-certifiering.

Dessutom har vissa AEO-certifierade företag upplevt att de har blivit föremål för fler kontroller efter AEO-certifieringen än innan. I andra fall har det varit ganska lätt att erhålla själva certifieringen men sedan visat sig vara mycket svårare att behålla den vid senare granskningar på grund av rutiner som inte uppdaterats eller otillräckliga interna kontroller och översyner i verksamheten.

Hårt arbete lönar sig

Vår erfarenhet visar att de företag som har gjort ett grundligt jobb vid tidpunkten för certifieringen och som även efteråt har haft ett verkligt fokus på att upprätthålla kunskap, följa rutiner och uppdatera dokumentation när så är lämpligt, har kunnat dra nytta av en förbättrad tullhantering i större utsträckning än de först hade tänkt sig.

Sex scenarier där ansökan om AEO-tillstånd kan övervägas

Baserat på KGH:s egen erfarenhet presenterar vi sex scenarier där ett AEO-tillstånd kan vara till nytta för företag:

  • Speditör som betjänar kunder med logistikflöden till och från EU.
  • Starka affärsförbindelser med länder varmed EU antingen har ömsesidigt erkännande eller sannolikt kommer att ha det inom en inte alltför avlägsen framtid.
  • Företag med många tillstånd som kommer att ses över som en del av övergången till UCC, där är ett AEO-tillstånd kan underlätta omprövningsprocessen för andra tulltillstånd.
  • Stor tullgaranti, som kan minskas med ett AEO-tillstånd.
  • Intresserade av centraliserad klarering och egenkontroll som kommer att införas i slutet av genomförandeperioden för UCC.
  • Intresserade av att öka tullkunskapen i ett företag i syfte att bli bättre på att hantera risker och kunna dra nytta av affärsmöjligheter i samband med internationell handel. Här kan ett AEO-tillstånd också betraktas som en kvalitetsstämpel.

 

KGH kan hjälpa dig att hitta vägen framåt

Om du har ytterligare frågor eller behöver någon annan typ av stöd, tveka inte att kontakta oss.

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Follow