Mapping out every detailVi vet att genomförandet av Unionstullkodexen (UCC) kommer att resultera i en miljö som ständigt förändras. Dessa förändringar kommer att pågå åtminstone fram till slutet av 2020 och förmodligen längre än så. Vilka utmaningar och möjligheter kan vi förvänta oss i vår dagliga verksamhet?

Framtiden för tullhanteringen befinner sig i förändring. Även om allt inte är klart än, vet vi tillräckligt för att kunna hjälpa företag att förbereda sig inför kommande förändringar.

Nya tullförenklingar – nya möjligheter?
Med Unionstullkodexen (UCC) följer nya tullförenklingar såsom centraliserad klarering och egenkontroll. Dessa förväntas tillämpas sent i genomförandeprocessen (2019–2020), men det kan redan nu vara av intresse att genomföra en första utvärdering av de möjligheter som förändringarna kommer att medföra.

Behovet av tullkompetens kommer att öka
Tullkompetens är numera ett kriterium som måste uppfyllas för att ett AEO-tillstånd (Authorised Economic Operator, Godkänd Ekonomisk Aktör) ska utfärdas. Dessutom kommer kompetens inom tullområdet att vara av yttersta vikt för att man ska kunna fatta rätt beslut om vilka tullprocesser som ska användas, hur efterlevnaden ska säkerställas och vilka förändringar som behöver göras när de nya elektroniska systemen tillämpas.

Ständiga förändringar av informationskraven
Att arbeta i en elektronisk miljö som befinner sig i ständig förändring kräver att vi håller koll på och förbereder oss för de kommande förändringarna. Det kommer att bli mycket viktigt att övervaka de förändringar som påverkar den information som tulldeklarationerna ska innehålla.

Förändringar av tillståndskrav
Fler tillstånd kommer att kräva en ekonomisk garanti för att säkra uppkommen eller potentiell tullskuld. Detta kommer att få en ekonomisk påverkan på de flesta tulltillståndsinnehavare. Vissa av de mest långtgående förenklingarna, såsom centraliserad klarering och egenkontroll, kommer att kräva att det ansökande företaget har ett AEO-tillstånd för tullförenklingar. Kraven för olika tulltillstånd kommer också att vara mer i linje med kriterierna för AEO.

Användningen av garantier behöver kontrolleras
Det nya garantisystemet kommer att resultera i ett behov av att tillhandahålla ett större antal garantier för olika sorters tillstånd, såsom uppskjuten betalning och tullager. Det nya garantihanteringssystemet (GUM) kommer att ge tullmyndigheterna bättre möjligheter att i realtid övervaka garantiernas täckning i förhållande till varuvärdet som täcks av tillstånden. För att förhindra förseningar i tullprocesserna kommer det att bli nödvändigt att kontrollera användningen av garantier. Om detta inte görs kan ankommande varor förhindras att lämnas ut vid landsgränser och vid flygplats- eller hamnterminaler på grund av överskridna garantier, vilket resulterar i försenade leveranser.

Nya tullmöjligheter kan komma att resultera i tätare kontroller från tullmyndigheterna
Med de nya elektroniska systemen kommer tullmyndigheterna att bättre kunna utvärdera risker i varuflödet. Det kommer att bli enklare för tullmyndigheterna att upptäcka felaktigheter i tulldeklarationer tack vare inbyggda valideringsfunktioner.

Sex förberedande åtgärder som hjälper dig att hantera förändringarna:

  1. Undersök de nya tullförenklingarna och utvärdera de framtida möjligheter som de kommer att medföra.
  2. Identifiera var tullkompetensen finns i ditt företag, och säkerställ att ni har rätt kunskaper för att kunna fatta rätt beslut. Om du är en godkänd ekonomisk aktör (AEO), säkerställ att du kan visa att du uppfyller kompetenskriterierna.
  3. Undersök vilka uppgifter som kommer att krävas för de tullprocesser du använder dig av och se till att du sparar den typen av information för framtida behov.
  4. Ta reda på vilka tillstånd du behöver för dina verksamhetsprocesser och säkerställ att ditt företag efterlever de nya kraven.
  5. Beräkna vilken garanti du behöver erbjuda som säkerhet för tullen för de identifierade tillstånden.
  6. Se över kvaliteten på dina tulldeklarationer för att identifiera om du behöver genomföra kvalitetsförbättrande åtgärder.

Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill veta mer.

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Follow