Svinesundsbron nya gamla 1140X600 Alien
I samband med en artikel i Dagens Industri 9 Maj om svenska regeringens exportstrategi och resultaten av en undersökning gjort av kommerskollegium nämns att flera företag upplever Norge som en krånglig handelspartner. Bland de 26 länder som regeringen prioriterar är Norge, som i nuläget är Sveriges största handelspartner, inte inkluderat. Enligt kommerskollegium önskar samtidigt företagen att det istället ska bli enklare att handla med den närmaste grannen Norge.

 

Tusentals bolag handlar med Norge varje dag

Norge är mer komplicerat att handla med än våra andra grannar Finland och Danmark, som båda är med i EU där det är fri rörighet av varor som gäller. Svårigheterna är dock inte av sådan omfattning att du ska avhålla dig från att handla med Norge om förutsättningarna i övrigt är de rätta. 2/3 av de tillfrågade bolagen i undersökningen artikeln hänvisar till upplever heller inte några hinder.

Även siffrorna talar sitt tydliga språk. Norge är vår viktigaste handelspartner. Svensk varuexport till Norge uppgick till SEK 123,8 milliarder 2016, upp med 2 procent vilket var 10,4 procent den totala exporten. Svensk tjänsteexport till Norge under samma period var SEK 91 milliarder eller 14,7 % av Sveriges tjänsteexport. Till det kommer gränshandeln där norrmän handlade för NOK 12,7 milliarder i Sverige under 2016.

Förenklingar viktigt, kunskap än viktigare

Mindre byråkrati, enklare processer och ett mer lättförståeligt regelverk är några av önskemål som nämns i artikeln. Förenklingsarbeten pågår också, och självklart är det viktigt att dessa fortsätter och kommer till konkreta resultat.

– Vi förstår att företag vill ha ytterligare förenklingar, och sannolikt är förväntningarna högre gällande Norge. Både för att det är en stor handelspartner, och att det är ett grannland med en lång tradition av handel länderna emellan, säger Lars Börjesson, VD på KGH Customs Services som tillhandahåller tull- och handelstjänster både i och utom Europa.

Samtidigt finns det andra orsaker som bidrar till att handeln upplevs svårare än vad den är. Börjesson fortsätter:

– På uppdrag av Svinesundskommittén och tidigare Gränskommittén har vi varit med och utrett minst sju olika handelshinder mellan Norge och Sverige. I det flesta fall kom vi fram till att det är brist på kunskap och bristande planering som orsaker störst problem. Inte minst för små och mellanstora verksamheter. Detta är något som företagen med rätt stöd kan göra något åt, nu.

Samtliga aktörer inom tull och handel har ett ansvar

Såväl bolag verksamma inom tull och handel, som berörda myndigheter, har ett ansvar att hjälpa företagen. Det är viktigt att regelverken förklaras utifrån kundernas verksamhet, inte bara utifrån ett nationellt, myndighetsperspektiv.

– Regelverken är inte alltid lättillgängliga eller lätta att förstå. Det krävs att man är insatt och engagerad i ämnet och har förmågan att förstå hur regelverken påverkar den egna verksamheten , fortsätter Börjesson. Exempelvis informerar den svenska tullmyndigheten om import och export till EU (Sverige) och den norska Tolletaten informerar om import och export till Norge. I verkligheten är det ofta en export från Sverige och en import in i Norge som företagen måste kunna hantera och en export från Norge och import i Sverige för eventuella returflöden, där det är olika regelverk som ska appliceras beroende på land.

Lika viktigt som det är att förstå regelverken är det att etablera rätt processer och rutiner. Som i många andra sammanhang är planering och framförhållning viktigt, vilket även lyfts fram i DI’s artikel. Även här behöver flera företag hjälp. Både med att förstå vikten av etablerade processer och rutiner, och att utveckla dessa för att säkerställa ett effektivt varuflöde.

– Här har vi som är vana vid internationell handel en roll att spela, avslutar Börjesson. Vi kan på olika sätt hjälpa bolag förstå regelverken och hur de tillämpas på bästa sätt. Vidare kan vi hjälpa dem etablera de arbetsprocesser som krävs för en bra planering och uppföljning. Men det bygger på att bolagen också tar de här frågeställningarna på allvar och avsätter den tid och de resurser som krävs. Då finns alla förutsättningar för en smidig handel med Norge.

Vad du som företag kan göra redan idag

1. Arbeta mer proaktivt och integrera tullarbetet i den vanliga verksamhetsplaneringen

2. Säkerställ att fler funktioner inom företagen är inkluderade i tullarbetet

3. Med 1 och 2 blir inte den här typen av handel krånglig eller ett problem utan en möjlighet till expansion och tillväxt

4. När Brexit väl genomförs kommer det blir krav på tulldeklarationer etc på alla flöden mellan Sverige och UK också och då UK sannolikt inte kommer vara med i EES avtalet som Norge är kan dessa flöden till och med bli mer komplicerade än för Norge

 

För ytterligare information vänligen kontakta Lars Börjesson på +46 72 712 94 44 eller lars.borjesson@kghcustoms.com

Follow