Envirotainer

FÖRBÄTTRAD COMPLIANCE

ÖKAD KONTROLL

BREDARE TULLKOMPETENS

Vi har säkerställt den dagliga driften och även etablerat en bra grund för Envirotainer, genom att säkerställa tullmässig compliance samt global övervakning av tullbestämmelser

Anna Klettner

Global Customs Manager,

Envirotainer

Bättre compliance och effektivitet genom ett globalt customs control tower

Envirotainer är marknadsledare inom säkra kylkedjelösningar för transport av läkemedel med flyg. När företaget efter en intern revision beslutade sig för att förbättra och förändra sin tullhantering kontaktade de KGH.

För Envirotainer var det viktigt att hitta en partner som både kunde säkerställa en effektiv tullklarering och bidra strategiskt med hjälp till hur tullhanteringen bäst utvecklas globalt för att säkerställa compliance. Geografisk räckvidd, tullkunskap, översikt och en enda kontaktpunkt var de främsta kraven. Samtliga tullprocesser inom Envirotainer över hela världen hanteras nu av en partner med en lösning. Sedan samarbetet började har transparensen förbättrats samtidigt som företagets compliance har stärkts. Dessutom har flödet anpassats genom att införa ett globalt customs control tower som har en avgörande roll.

Envirotainer

INDUSTRI
Läkemedel, flygtransport

OMSÄTTNING (2020)
160mn €

KGH:S TJÄNSTER
CUSTOMS CONTROL TOWER
TULLDEKLARATIONER

 

Utmaningarna

Envirotainer kom till KGH under våren 2020. De hade genomfört en internrevision av sin tullhantering och identifierat vissa områden där deras compliance kunde förbättras. Företaget hade utsatts för risker i sin compliance och behövde försäkra sig om att de uppfyller sina krav gentemot lokala myndigheter i hela världen. Detta var en av anledningarna till att de sökte en tullpartner som kunde hantera deras tull för leveranser till och mellan deras lokalisationer världen över. En annan anledning var att de ibland saknade deklarationer och stöddokument från de befintliga leverantörerna, vilket innebar större risker för deras compliance eftersom de inte hade möjlighet att kontrollera varje deklaration. Den tredje anledningen var att på grund av deras komplexa logistikflöden krävde kvalitativ tullexpertis och en effektiv struktur med en enda kontaktpunkt och fullständig transparens genom hela processen.

KGH:s lösning

För att uppfylla Envirotainers krav utvecklades en omfattande lösning där ett globalt customs control tower har en viktig roll. Genom att vi är en del av globala Maersk Customs Services kunde vi säkerställa att Envirotainers behov av tullklarering hanterades på rätt sätt.

Customs control tower fungerar som Envirotainers kontaktpunkt med och mellan speditörer och lokala tullombud globalt. Customs control tower ansvarar för att samla in de dokument som krävs för varje leverans. Via den digitala plattformen skickas dokumenten till berörda tullteam i till exempel USA, Australien, Japan och Norge. De ansvariga grupperna hanterar export och import och eventuella driftsproblem vidarebefordras till kontrolltornet. All dokumentation och alla uppgifter sparas och är lätta att nå i e-Archive. Med customs control tower och e-Archive får man en direkt översikt och kan hantera avvikelser, samtidigt som kunden och KGH har möjlighet att identifiera delar som kan förbättras i tullprocesserna. Dessutom säkerställs compliance genom att all arkivering sker enligt juridiska krav, vilket underlättar revisionshanteringen. En annan tjänst som förbättrar Envirotainers compliance ytterligare är regelbundna deklarationsrevisioner som genomförs på slumpmässigt utvalda urval av arkiverade deklarationer. Eventuella problem korrigeras och fungerar som förslag på förbättringar i den globala tullhanteringen. Slutligen använder sig Envirotainer även av konsulttjänster för många olika delar som rör tull, som tullkrav för nylanserade produkter, tulloptimering och analys av varukoder.

Resultatet

Förbättrad compliance: Tack vare ett globalt Customs Control Tower kan Envirotainer vara säkra på att eventuella driftsproblem åtgärdas direkt. Granskningen gör att eventuella brister i deras deklarationer kan identifieras och följas upp regelbundet, för att hela tiden förbättra tullprocesserna.

Ökad kontroll: Med KGH som enda kontaktpunkt och direkt åtkomst till de deklarationer och stöddokument som behövs i e-Archive får Envirotainer fullständig transparens och kontroll över sina tullflöden, vilket ger en säkrare supply chain.

Bredare tullkompetens: Den interna tullkompetensen stärks hela tiden genom tullkonsulter med lokal expertis över hela världen. Dessutom finns anpassningsbara och smidiga tullösningar för växande företag, som kan användas för att lösa tullproblem och hantera frågor var som helst i världen.

Follow