Vi på KGH vet av erfarenhet att många företag inte känner till eller tänker över detaljerna i de leveransvillkor som de använder och vilka konsekvenser detta kan få för företaget. För många framstår leveransvillkoren bara som en kod bestående av tre bokstäver, följt av ortnamn, adress, etc. Om man inte är medveten om vad dessa koder betyder kan det i vissa situationer innebära ett oönskat ansvar och/eller oönskade kostnader. Här är några tips på vad som är viktigt att tänka på när man förhandlar om leveransvillkor.

Vad är leveransvillkor?

Incoterms® eller ”International commercial terms” är ett globalt regelverk som reglerar leveransvillkoren mellan köpare och säljare av en vara, det vill säga vilken av dessa två parter som bär kostnader och ansvar (risk) i samband med transporten av varan.

Incoterms® utarbetas och administreras av ICC (International Chamber of Commerce) och regelverket förnyas vart tionde år. Den senaste ändringen gjordes 2010 och nästa uppdatering sker 2020.

Det är köparen och säljaren som avgör eller kommer överens om vilka leveransvillkor som ska gälla. Transportören bär inte något ansvar i detta sammanhang och agerar endast på uppdrag av antingen köparen eller säljaren.

Känner du till vilka kostnader och risker som är förknippade med de leveransvillkor du använder?

Genom att föra in leveransvillkoren i Incoterms® 2010 på en skala, där koderna EXW (Ex Works) och DDP (Delivered Duty Paid) representerar varsin ytterlighet, kan man få en god överblick över vilka kostnader och vilken typ av ansvar som gäller för säljaren och köparen för respektive kod.

Du hittar KGH’s översikt över leveransvillkoren i slutet av denna artikel.

Det räcker dock inte med en överblick, man måste också veta vad de olika kostnaderna och ansvarstyperna innebär i praktiken. Vid inköp med exempelvis koden EXW bör man känna till vilka tull- och exportbestämmelser som gäller för varan man köper i det land varan köps från. Om det finns krav på exportlicens för varan är det köparens ansvar att se till att varorna exportdeklareras i enlighet med de föreskrifter som gäller i det aktuella landet, och det är också köparen som bär kostnaden.

Om man till exempel använder koden CPT (Carriage Paid To..) eller CIP (Carriage and Insurance Paid To..) är det säljaren som bär kostnaden för transporten till den överenskomna platsen. Som köpare är det viktigt att vara medveten om att köparen bär risken om varan skadas under transporten när dessa koder används.

Säljer man med koden DDP innebär detta att man bör bekanta sig med importbestämmelserna i köparens land. Användning av DDP som ett försäljningsargument i förhandlingarna med köparen kan ge en fördel gentemot konkurrenter som inte är villiga att ta på sig de kostnader och det ansvar som åligger säljaren vid användning av denna kod. Men då bör man som säljare också vara säker på att man kan leverera varorna på avtalad plats.

Så här hittar du de bästa leveransvillkoren 

När man går igenom de olika leveransvillkoren hittar man både fördelar och nackdelar med vart och ett av dessa – allt beror på om du är köpare eller säljare. Och det finns inget generellt ”facit” för vad som är bäst eller sämst – detta varierar beroende på vad som är viktigt för den enskilde köparen och säljaren.

Det finns olika skäl till varför företag medvetet väljer att köpa eller sälja med de leveransvillkor som följer av koden EXW. Många företag anser att koden FCA (Free Carrier) ger de optimala leveransvillkoren. Dessutom finns det vissa koder som endast gäller sjötransport.

Därför är det viktigt att både importörer och exportörer bekantar sig med vad som gäller för den kod man väljer att använda, och att de är medvetna om sitt ansvar så att de kan hantera eventuella konsekvenser. Av erfarenhet vet vi att en analys av de leveransvillkor som används får många företag att ändra sina leveransvillkor som de har använt under många år, eftersom de inte har varit medvetna om vilka kostnader och/eller vilken typ av ansvar/risk som varit gällande.

I en sådan analys är det viktigt att identifiera vilka aspekter som är viktiga för företaget att ta med i värderingen. Det kan röra sig om särskilda behov eller situationer som gör det viktigt för företaget att ha kontroll över vissa områden under transporten, servicenivå, etc. Dessutom bör man överväga vilka scenarier som kan uppstå under transporten och vad detta i praktiken kommer att innebära för företaget. Exempel på faktorer som kan påverka valet av leveransvillkor kan vara varutyp, transportmedel, relationer mellan köpare och säljare etc.

Viktiga frågor man bör ställa för att fastställa lämpliga leveransvillkor

Vid fastställande av lämpliga leveransvillkor finns det några viktiga frågor man bör ställa sig. Här är några exempel:

– Vilken kostnad och vilket ansvar har vi möjlighet att – eller vill vi – hantera under transporten?
– Vilka potentiella konsekvenser kan uppstå under den transport vi bär ansvaret för?
– Kan vi hantera dessa potentiella konsekvenser?
– Vill vi bära den risk som följer av dessa leveransvillkor?
– Vilka leveransvillkor motsvarar de kostnader och det ansvar som vi vill ta på oss?
– Kan jag (som säljare) leverera på avtalad plats?

 

KGH har gjort en översikt över leveransvillkoren i Incoterms® 2010, som vi hoppas ska ge en god överblick över dessa och som illustrerar på ett lättöverskådligt sätt hur kostnader och risk övergår från köparen till säljaren.

Om du behöver hjälp med att avgöra vad som passar bäst för ditt företag får du gärna kontakta oss på KGH via följande e-postadress:
diane.lk.rasch@kghcustoms.com

 

 

Föreslagna tjänster:

Follow

Relaterade ämnen