Konsulenttjenester
Forbedre bedriftens daglige resultat å sikre handelsstrategien på langt sikt

KGHs globale konsulenttjenester bistår bedriften din på flere måter. Strategisk får du verdifull innsikt som fremmer strategiarbeidet i bedriften og gir deg god forståelse slik at du kan utvikle og effektivt gjennomføre bedriftens handlingsplaner. Vi bistår også bedriften igjennom større forandringer via programmer for endringshåndtering og opplæring av ansatte. Operativt hjelper tjenestene våre til å forbedre bedriftens daglige drift. Dette gjør vi ved å bistå med kunnskap og ressurser for å redusere kostnader, øke kvaliteten og sikre godkundeopplevelser gjennom smidige løsninger.

Resultatene du kan forvente:

  • Økt handel takket være bedre innsikt i (og kontroll på) globale endringer som for eksempel Brexit, USA’s handelspolitikk, handelsbarrierer og frihandelsavtaler
  • Forbedret håndtering av handel og forsyningsledelse (SCM – Supply Chain Management) – de strategiske tjenestene våre hjelper deg med å finne ut hva du skal gjøre og hvordan du skal oppnå målene dine
  • Smidigere og mer kostnadseffektiv drift gjennom smartere arbeidsprosesser og tilgang på beste praksis hos KGH
  • Mer bærekraftige tolloperasjoner – våre operative tjenester hjelper deg med å organisere arbeidet ditt og gir deg tilgang på de ressursene og den kunnskapen du trenger
  • Forbedret etterlevelse av regelverk og risikoreduksjon gjennom optimaliserte tollprosesser og -prosedyrer

 

 

 

 

Hva vi hjelper deg med

Våre konsulenttjenester er delt inn i strategi- og operative tjenester.


Strategitjenester

Due diligence

Når du driver internasjonal virksomhet må du selvfølgelig etterleve lover og regler, ikke bare innenlands, men også i utenlandske markeder som du opererer i. Å finne frem i komplekse regelverk og sikre prosesser der dette skal etterleves kan være en utfordrende og tung prosess som er vanskelig å håndtere utelukkende internt.

KGH har en gjennomgripende forståelse av tollreglene i EU (og andre deler av verden). Vi gjennomgår prosessene i din bedrift og hjelper deg med å sørge for at din handel håndteres i tråd med tollregelverket som gjelder. Vi optimaliserer også bedriftens handelshåndtering slik at du kan dra nytte av de mulighetene som finnes innenfor regelverket. Dette kan være med på å holde kostnadene i handelsflyten – så vel somtid og risiko – nede på et minimum.

Forsyningskjede-analyse

Hvor du befinner deg og hvordan du driver din virksomhet har helt klart en innvirkning på forsyningskjeden din. Ved å ha kunnskap om vareflyt og hvordan tollprosedyrer har innvirkning på logistikken i bedriften i fht ledetider, transportveier, grenseoverganger, hva slags type lager du har og hvor de er lokalisert osv., kan du skape konkurransefortrinn. Disse fordelene oppnås gjennom å bruke harmoniserte tollprosesser som er integrert med forsyningskjeden. Her hjelper vi deg med å identifisere hindringer for forflytning av varer og å vurdere potensialet for å sikre, tilpasse og fremme forsynings-nettverket.

Evalueringer

Har du oversikt over alle handelsfordelene som følger av god innsikt i frihandelsavtaler, tollovgivning og andre områder knyttet til internasjonal handel? Fordeler som bedre kontraktering, lavere avgifter og bedre håndtering av etterlevelse.

Vet du hva du skal gjøre hvis du eller noen andre har funnet feil eller usikkerheter innen tollhåndteringen? Hvor stort er «problemet», hvordan løser du det og hvordan implementerer anbefalingene? Som en objektiv og uavhengig problemløser vurderer vi den aktuelle situasjonen og foreslår egnede løsninger for å hjelpe deg fremover i arbeidet, enten det dreier seg om hjelp i forretningsplanleggingen eller hjelp etter at en hendelse har oppstått.


Operative tjenester

Klassifisering

Riktig klassifisering av varene dine kan gi både betydelig lavere kostnader og bedre risikohåndtering. Feil klassifisering kan føre til at du enten betaler for høye skatter og avgifter, eller at du får store bøter. KGH hjelper deg med å vurdere varekoder (f.eks. HS-, EN-, TARIC-, tariff- og tollkoder) i eksisterende artikkelregistre og kan anbefale riktige tariffkoder for nye artikler samt søke om bindende klassifiseringsuttalelser (BKU-er). Vi arrangerer også skreddersydde, interne kurs for grupper og avdelinger i bedriften din, slik at det interne klassifiseringsarbeidet blir enklere.

Opprinnelse og frihandel

Kunnskap om hvilke frihandelsavtaler som finnes og hvordan du kan dra nytte av de gir større verdi og en viktig konkurransefordel for virksomheten din. Når du importerer varer, kan lavere tollavgifter åpne opp for nye potensielle leverandører, prisstrukturer og fortjenestemarginer. Hvis du er en eksportør, kan riktig opprinnelsesdokumentasjon bidra til sterkere kunderelasjoner og lavere kommersiell risiko.

KGH hjelper deg med å identifisere og vurdere frihandelsmuligheter og gir deg råd om fastsettelse av opprinnelse og dokumentasjon av dette. Vi arrangerer også skreddersydde, interne kurs for grupper og avdelinger i bedriften din, for å gjøre arbeidet med opprinnelse og frihandel enklere.

Tolltillatelser og rutiner

Med de riktige tolltillatelsene på plass kan du benytte deg av spesifikke tollbestemmelser og frihandelsavtaler. Sammen med veldokumenterte rutiner sikrer disse tillatelsene lovlydige, kostnadseffektive og smidige operasjoner.

KGH hjelper deg med å finne ut hvilke tillatelser du trenger, tar seg av søknadsprosessen og hjelper deg med å dokumentere rutinene. Vi hjelper deg også med å håndtere forespørsler fra tollmyndighetene. Alt dette for å sikre at søknader behandles riktig og at du har tillatelsene i orden når du trenger dem.

Autorisert økonomisk operatør (AEO) – sikring og tilrettelegging av internasjonal vareflyt

En AEO-status bringer med seg en rekke fordeler til bedriften, inkludert bedre etterlevelse av lovverk, kostnadsreduksjon og økt driftseffektivitet. I tillegg kan en AEO-status virke positivt inn på varemerket ditt og styrke dine konkurransemessige fortrinn.

KGH gir deg en komplett pakkeløsning som hjelper deg til å oppnå dette. Vi er med deg hele veien i alt fra beslutningstaking, forberedelse, utvikling av prosesser og rutiner til implementering og oppfølging av AEO-statusen. KGH hjelper deg ikke bare med å få AEO-tillatelse, vi hjelper deg også med å få mest mulig verdi ut av den på lang sikt.

Lær mer om våre AEO -tjenester her.

 

Hvorfor KGH?

  • En praktisk og handlingsbasert tilnærming med fokus på resultater. Vi er pragmatiske, engasjerte og arbeider hardt for å oppnå de målene vi setter oss
  • Ledende ekspertise. Vi er sterkt delaktige når det gjelder å sette premissene for tollarbeid og er med på å utarbeide nye internasjonale standarder, metoder og teknologier. I tillegg har vi implementert modeller for beste praksis i flere bedrifter
  • Vår kunnskap. Vi vet hva som fungerer og bruker beste praksis for å oppnå resultater. Etter å ha gjennomført tusenvis av prosjekter, har vi opparbeidet oss solid forretnings- og bransjekunnskap. En kunnskap som vi bruker for å optimalisere din forretningsstrategi
  • Globalt nettverk og rekkevidde. Vi har tilgang til nøkkelpersoner både hos myndigheter, tollvesen og eksperter over hele verden. Få informasjonen du trenger raskt – og få jobben gjort

Follow