Få mest mulig ut av forretningspotensialet ditt ved å benytte våre tollkonsulenttjenester.

Forbedre forretningspotensialet ved å utnytte frihandelsavtaler, ved å skaffe en AEO-sertifisering (autorisert økonomisk operatør) med mer. Dette er områder som ikke alltid tas med i betraktningen når du staker ut kursen for fremtiden, men de kan ha stor innvirkning på resultatene dine. Våre konsulenttjenester bidrar til at du på et tidlig stadium kan identifisere og dra nytte av muligheter du kanskje ikke har tenkt på  samt sørge for økt risikobegrensning.

Finn de konsulentproduktene som du har mest nytte av:

UCC-diagnose
En helsesjekk av tollhåndteringen i ditt foretak før den forestående innføringen av EUs tollov (Union Customs Code, UCC). Diagnosen har fokus på at regelverket følges. Den vurderer hvorvidt dine tollrutiner er i samsvar med nåværende lovgivning, hvilke sertifiseringer og tillatelser du har per i dag samt disses rolle og betydning for tollarbeidet i foretaket. Diagnosen gir også en vurdering av virksomhetens nåværende tollkompetanse, og hvor i organisasjonen denne kunnskapen finnes.

Gjennomgang og revisjon
En tolldiagnose gir en oversikt over hvordan virksomheten din håndterer tollarbeidet – hva som er bra, og hva som kan bli bedre eller må ses nærmere på. Resultatet inkluderer anbefalinger om ytterligere arbeid knyttet til det å følge regelverket. Dersom du ønsker mer dybdekunnskap innenfor et spesifikt område, kan vi også tilby internrevisjoner som gir deg innsikt og mulighet til å iverksette korrigerende tiltak i forkant av en offisiell tollrevisjon.

AEO-sertifisering
En AEO-sertifisering kan forbedre forretningsresultatene dine betydelig, gjennom økt kredittverdighet og mer kostnadseffektiv tollbehandling. Vi har inngående kunnskap om AEO-sertifisering og omfattende erfaring med å hjelpe selskaper i hele Europa til å oppnå sertifisering. Du får dermed assistanse som er skreddersydd for dine behov. Helt fra vi analyserer mulighetene og hjelper deg med å komme i gang, til vi følger deg videre med å oppretthold sertifiseringen i de påfølgende årene.

Last ned AEO-sertifiseringsarket

Tolltillatelser og rutiner (CPR)
Med de riktige tolltillatelsene på plass kan du benytte deg av spesifikke tollbestemmelser og frihandelsavtaler. I kombinasjon med veldokumenterte rutiner sikrer disse tillatelsene, kostnadseffektive og smidige vareflyt i tråd med regelverket. KGH hjelper deg med å finne ut hvilke tillatelser du trenger, tar seg av søknadsprosessen og hjelper deg med å dokumentere nødvendige rutiner. Vi hjelper deg også med å håndtere henvendelser fra tollmyndighetene. Alt dette for å sikre at søknader behandles riktig, og at du har tillatelsene i orden når du trenger dem.

Klassifisering
Riktig klassifisering av varene dine kan gi både betydelig lavere kostnader og bedre risikohåndtering. Feil klassifisering kan føre til at du enten betaler for høye skatter og avgifter, eller at du riskerer å få straffreaksjoner fra tollmyndighetene. KGH hjelper deg med å kvalitetssikre varekoder (f.eks. HS-, EN-, TARIC-, tariff- og tollkoder) i eksisterende artikkelregistre og kan anbefale riktige tariffkoder for nye artikler. Vi  kan også bistå med å søke om bindende klassifisering for dine varer (BTI-er). Vi arrangerer også skreddersydde, interne kurs for å sikre bedre kvalitet i det interne klassifiseringsarbeidet.

Opprinnelse og frihandel
Kunnskap om hvilke frihandelsavtaler som finnes og hvordan du kan dra nytte av dem, gir en rekke fordeler som øker konkurransekraften. Når du importerer varer, åpner reduserte tollavgifter for nye muligheter til å identifisere de riktige leverandørene samt sikre bedre priser- og fortjenestemarginer. Samtidig bidrar riktig opprinnelsesdokumentasjon til sterkere kunderelasjoner og mindre kommersiell risiko hvis du selger varer til utlandet. KGH hjelper deg med å identifisere og evaluere frihandelsmuligheter samt gi deg råd om hvordan du kan avgjøre en vares opprinnelse og hvordan opprinnelsen kan dokumenteres. Vi arrangerer også skreddersydde, interne kurs for ditt foretak, slik at arbeidet med opprinnelse og frihandel blir enklere.

Internrevisjoner
Kjenner du til alle handelsfordelene som følger med god innsikt i frihandelsavtaler, tollovgivning og andre områder knyttet til internasjonal handel? Dette kan blant annet være valg av riktige leverandører, betalte avgifter og etterlevelse av tollregelverket. Har du klart for deg hva du skal gjøre hvis du eller noen andre har avdekket feil eller uklarheter i hvordan ditt foretak håndterer toll? Hvor stort er ”problemet”, hvordan løser du det, og hvordan kan du sørge for at det ikke gjentar seg? Vi fungerer som en objektiv og uavhengig gransker som vurderer den aktuelle situasjonen og foreslår gode løsninger for å hjelpe deg med den videre prosessen, enten det dreier seg om hjelp i forretningsplanleggingen, eller etter at en uønsket situasjon har oppstått.

Brukerstøtte
For mange er det slik at toll og hvordan den påvirker den daglige forretningsvirksomheten stadig genererer en rekke spørsmål. Med vår avtale om brukerstøtte har du direkte tilgang til hjelp fra ditt eget ekspertteam. Gjennom vårt gode forhold til tollmyndighetene i en rekke toll- og handelsfora er vi derfor ikke bare oppdatert på de siste nyhetene, men vi er også med på å forme fremtidens lovgivning. Alt til fordel for våre kunder.


Hvis du vil vite mer om KGH Consulting og tjenestene vi tilbyr, kan du kontakte oss på consulting@kghcustoms.com.

Del