KGH spiller en viktig rolle i internasjonal handel, vi er fast bestemt på å fortsette å bidra til bærekraftig vekst for våre interessenter, for oss selv og for samfunnet som vi er en del av. Her kan du lese mer om KGHs bærekrafts program. Programmet beskriver fokusområdene våre, de bærekrafts mål vi ønsker å bidra til samt hvordan vi arbeider for å nå disse.

 

Last ned KGHs bærekraftsrapport

 

Handel er avgjørende for en bærekraftig vekst

Økonomisk vekst med utgangspunkt i økt internasjonal handel er en forutsetning for mange av FNs 17 bærekrafts mål. Å legge til rette for handel er også en av KGHs viktigste oppgaver. Det har vært en del av arven vår i 50 år og er også vår drivkraft i det videre arbeidet. Løsningene våre hjelper kundene til å lykkes på en ansvarlig og bærekraftig måte, ved at de oppnår enklere tilgang på nye markeder og forbedrede resultater på eksisterende markeder. I takt med at vi vokser, vokser også vår evne til å forbedre tjenestene våre slik at vi sammen kan jobbe for bærekraftig vekst.

Et selvforsterkende kretsløp

Hos KGH mener vi at alle har et ansvar for å bidra til en bærekraftig fremtid. KGH har tradisjonelt spilt en viktig rolle for å fremme internasjonal handel, vi vet av erfaring at ideer, engasjement og handlinger skaper en dominoeffekt. Hver handling starter altså hos individet. Engasjement skaper imidlertid en sirkel der samfunnsmessige endringer kan vekke personlig engasjement. Derfor ser vi på bærekraftsarbeidet som et selvforsterkende kretsløp som beveger seg mot fremtiden.

 

Bidrag til FNs mål gjennom seks fokusområder

For å nå definerte mål gjennomfører KGH sitt bærekrafts arbeid ved hjelp av seks fokusområder. De er inndelt i eksterne og interne faktorer.

 

EKSTERNE FAKTORER

Bærekraftige tollprosesser


Skape effektive, bærekraftige og skalerbare tollprosesser for å sikre at internasjonal handel fremmer virksomhetsvekst..

Automatisering av tollprosesser
Den økte digitale automatiseringen i verden påvirker oss alle. Innenfor tolltjenester kan den digitale automatiseringen hjelpe oss med å oppnå fullstendig skalerbare tollprosesser som reduserer papiravfall og ledetider. Det frigjør tid slik at tollekspertene våre kan jobbe med kontinuerlig forbedring av tollprosessene, slik at internasjonal handel kan fortsette å være en tilrettelegger for virksomhetsvekst.

Digitalisering av kundenes tollprosesser
Vår programvare har ett formål det er å legge til rette for handel gjennom effektive, skalerbare og digitaliserte tollprosesser. Med den kommende lanseringen av CTDS-porteføljen er vi sikre på at vi vil nå målet vårt. All handel er basert på tilgang og etterspørsel, volumene vil derfor variere og transportveiene endres. Vi ønsker å bidra med digitale tollprosesser som kan håndtere fleksibiliteten og kompleksiteten i dagens samfunn, samtidig som papiravfall og ledetider reduseres.

Gjør virksomhetenes anliggende til myndighetenes
Myndighetene er nøkkelinteressenter som partnere, kontrollører og kunder. De utgjør også fora der vi alltid ønsker å gi en stemme til næringsliv og virksomheter som er involvert i internasjonale forsyningskjeder. Internasjonal handel og overholdelse av tollovgivning øker stadig i kompleksitet, derfor ønsker vi å bidra med et virkelighetsperspektiv for å utarbeide prosesser som er effektive, skalerbare og bærekraftige for virksomhetene.

Reduksjon av handelsbarrierer

Støtte myndighetenes implementering av handelsfremmende systemer og programmer, samtidig som vi hjelper den private sektoren med å bruke disse systemene og programmene for å oppnå forbedret handel.

Løft frem AEO/Trusted Trader
AEO- (autoriserte økonomiske Autoriserte økonomiske operatører) eller Trusted Trader er et samarbeid mellom tollmyndigheter og næringsliv utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdens tollorganisasjon (WCO). Programmet er avgjørende for den internasjonale standardiseringen av prosesser, forenklinger og sikkerhet knyttet til toll. KGH er verdensledende når det gjelder implementering av AEO-programmer samt modeller for gjensidige godkjenningsavtaler (MRA – Mutual Recognition Agreement) på myndighetsnivå. Vi kan skilte med vellykket prosjektimplementering i Australia, Brasil, CEFTA, EU, Island, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og mange flere. Vi hjelper også private virksomheter med å oppnå AEO-status samt vedlikeholde og bruke AEO. Standardisering er et av de viktigste hjelpemidlene for å redusere handelsbarrierer og legge til rette for handel.

Optimalisering av grenser verden over
Ved bruk av WCO og FN standarder hjelper våre eksperter innenfor grensehåndtering myndigheter verden over slik at de kan optimalisere sine prosesser og teknologier knyttet til grenseoverganger. Vi er involvert i BPR- (Business Prosess Re-engineering) og teknologiprosjekter sammen med myndigheter med tanke på full digitalisering av grenseoverganger og ytterligere optimalisering av behandlingstider takket være implementeringen av Single Window, One-Stop-Shop og avanserte risikohåndteringsløsninger. I tillegg til å forbedre vareflyten og landenes eksportkapasitet, gir optimaliserte grenser også reduserte køer og ventetider, noe som igjen gir redusert CO2-utslipp og mindre avfall. Ved tollakademiet vårt, Customs Academy, som tilbyr en kombinasjon av nettopplæring og forelesninger, utdanner vi globale forsyningskjedeeksperter som vet hvordan man krysser grenseoverganger på en så bærekraftig måte som mulig.

Samarbeid

Bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom nært samarbeid med både offentlige myndigheter og virksomheter.

Fremme og støtte virksomheter ved tollfri import fra GSP-land
Generalised Scheme of Preferences (GSP) er et system som lar utviklingsland betale mindre toll eller ingen toll på eksport til EU, noe som sørger for tilgang på EU-markedene og fremmer vekst gjennom handel. Dette er i tråd med våre verdier, vi jobber derfor aktivt med å hjelpe kundene våre til å ta i bruk GSP-løsninger og importere varer fra utviklingsland for å skape mer handel. På den måten legges det til rette for vekst der det er aller mest nødvendig.

Opprettholde bærekrafts nettverk for tolltjenester
Vårt brede nettverk av leverandører av tolltjenester gjør at vi kan tilby tjenestene våre i hele Europa. I nettverket pågår det stadig diskusjoner for å identifisere hvordan leverandører av tolltjenester kan bidra til en bærekraftig fremtid.

Styrke og dele vår kompetanse i nettverk med felles verdier
Som spesialister på internasjonal tollovgivning og tollhåndtering har vi en spesiell rolle i markedet. Vi deltar aktivt i en rekke interesse og kompetansenettverk for å bidra til å øke tollkunnskapen og utvikle internasjonal handel. Disse nettverkene omfatter CLECAT (European Liaison Committee of Common Market Forwarders), TCG (Trade Contact Group) i EU-kommisjonen, flere handelskamre i tillegg til flere andre nasjonale og internasjonale fora, komitéer og prosjekter. Vår oppfatning er at disse nettverkene utgjør et viktig fundament for bærekraftig vekst

 

INTERNE FAKTORER

Engasjement

Bidra til økt velferd ved å stimulere medarbeiderne til å engasjere seg i bærekrafts arbeidet og utviklingen av nye initiativer.

Tilrettelegging av initiativer gjennom KGH Sustainability Foundation
Ved å danne KGH Sustainability Foundation blir alle initiativer samlet på ett sted i KGH-konsernet. Stiftelsen består av mange frivillige medlemmer fra ulike land som administrerer og koordinerer ulike initiativer, som for eksempel donasjoner og gratis tilgang på tollrådgivning og tolldeklarasjoner for våre veldedighetspartnere som blant annet Redd Barna og Røde Kors.

Medarbeidere
Medarbeiderne i KGH-konsernet er vår viktigste ressurs. Ved å utdanne og oppmuntre dem til å støtte bærekrafts arbeidet, skaper vi et mye bredere engasjement. Opplæringen kan omhandle alt fra korrupsjonsbekjempelse til forretningsetikk. Medarbeiderne kan delta ved bruk av enkle postkasser eller the Zone (KGHs intranett).

Arbeidsplassen

Skape og bevare en inkluderende og attraktiv arbeidsplasskultur for en bærekraftig organisasjon også i fremtiden.

Fremme likhet
Vår holdning er at alle medarbeidere skal behandles likt, rettferdig og med respekt, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisitet, kulturell og sosial bakgrunn, fødested, handicap, seksuell legning, politisk ståsted eller fagforeningsmedlemskap

Fremme mangfold
En internasjonal virksomhet som inkluderende og setter pris på mangfold , vi ønsker å utnytte all den kunnskap og erfaring vi har i organisasjonen til fulle.

Skape et positivt arbeidsmiljø
Hos KGH arbeider vi i et internasjonalt miljø sammen med dedikerte og svært kompetente kollegaer. Vi ønsker å skape et positivt arbeidsmiljø for å tiltrekke oss, rekruttere, utvikle, engasjere og beholde dyktige medarbeidere. Å tilby gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø (#greatjobsforgreatpeople) er like viktig som å støtte opp om en god balanse mellom jobb og fritid.

Miljøvennlig virksomhet

Vår miljøpåvirkning er en avgjørende faktor både med tanke på hva vi gjør og de avgjørelser vi tar for å utvikle virksomheten.

Investere i digitalisering
I tollverdenen handler det mest om dokument. Mange av disse dokumentene må av juridiske årsaker arkiveres. I mange tilfeller brukes fortsatt papirarkiver. Ved å gå over til digitale arkiver, kan det oppnås store besparelser på papirressurser og utskrifter. Med dagens internetthastigheter og strømmetjenester kan vi også investere i digitale møterom som fremmer smidig samhandling uten å påvirke miljøet gjennom reisevirksomhet.

Skape bærekraftig drift
Bærekraftig drift oppnås ved å gjøre mange små og store endringer i den daglige driften. Det kan være alt fra økologiske utskrifter (tosidig og kun når det er absolutt nødvendig) og kildesortering til bruk av miljøvennlige leverandører (grønn energi, resirkulerte tonerkassetter) og lavenergi-alternativer (LED-lys, tynne klientdatamaskiner). Når det gjelder miljøvennlig IT så forsøker vi å velge utstyr og utforme datasentre på en måte som maksimerer energieffektiviteten gjennom hele levetiden, med et så lite miljøavtrykk som mulig (f.eks. med tanke på bruk av farlige materialer, og ubrukte og utdaterte produkters biologiske nedbrytbarhet).