Judge's gavel on European Union flag.EUs tollov, UCC (Union Customs Code), har vært under revisjon i lang tid, og 1. mai 2016 trådte de første store endringene i kraft. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva endringene kan bety for deg som driver handel i EU også ut i fra et norsk perspektiv. Det er nemlig slik at selv om Norge ikke er EU-medlem vil endringene også ha betydning for norske foretak som enten importerer fra eller eksporterer til EU.


Litt om bakgrunnen for EUs nye tollov.

Innføringen av den nye tolloven er altså i gang, og den vil fortsette helt fram til 2020. I løpet av denne perioden kommer endringene fortløpende, og vil påvirke næringslivet i større eller mindre grad. EU har et uttalt mål om at endringene skal medføre blant annet:

  • En harmonisering av regelverket og tillempingsforskriftene slik at tolloven vil bli «gjenkjennelig» for alle EUs medlemsstater.
  • Bedre forutsigbarhet skal føre til større rettssikkerhet og et enhetlig regelverk for foretak i EU, samtidig som en enhetlig tollov skal gjøre tollmyndighetene i EU i stand til å opptre tydelig og konsekvent.

Målet om betydelig effektivisering ligger også til grunn, både for myndigheter og forretningsdrivende.

De første endringene er allerede innført.
Av endringer som allerede er innført kan det nevnes at ordningen med aktiv bearbeiding i EU under restitusjonssystemet er fjernet. Fra 1. mai 2016 er det kun suspensjonssystemet som benyttes. Suspensjonssystemet betyr i korte trekk at en importør i EU som vil bearbeide en vare kan ta inn denne uten toll og avgifter under den forutsetning at den skal gjenutføres fra EU etter at bearbeidingen er utført.

Aktiv bearbeiding i EU for norske foretak:
For deg som ønsker å benytte ordningen med aktiv bearbeiding i EU, vil ditt norske foretak kunne sende f eks råvarer til EU, få de bearbeidet til ferdigvare og senere ta de tilbake til Norge eller selge dem til et ikke-EU-land uten at foretaket i EU som utfører bearbeidingen trenger å betale toll og avgifter for de norske råvarene. Dette gjelder faktisk også for varer fra for eksempel Kina som er gjenstand for antidumpingtoll ved import til EU. Slike varer kan også importeres midlertidig til EU for bearbeiding uten at toll og avgifter må betales. Men husk – importøren i EU må kunne stille garantier for toll og avgifter for de varene som tas inn til bearbeiding.

For tollagerholdere i EU blir det også endringer. Med virkning fra 1. mai 2016 skal alle eksisterende tollagertillateleser opp til ny vurdering hos tollmyndighetene og nye søknader må sendes inn. For foretak som enten har, eller ønsker å søke om, bevilling til tollager kreves det nå gode, skriftlige rutiner for alle sider av tollagerhåndteringen. Disse vil bli nøye vurdert av tollmyndighetene før eventuelle nye tillatelser innvilges eller allerede eksisterende tillatelser videreføres. Også her blir kravene til digitalisering større, og tidligere manuelle papirbaserte rutiner skal erstattes av elektronisk meldingsutveksling mellom næringslivet og tollmyndighetene.

Norske foretak med tollager i EU:
Mange norske foretak som inngår i et internasjonalt konsern har tollager i EU. For disse foretakene kan man regne med at de nye kravene til elektronisk meldingsutveksling i EU vil medføre høyere krav til kvalitet på datautveksling via for eksempel integrasjoner mellom tollsystem i Norge og EU.

En av de viktigste endringene som allerede er innført i EUs nye tollov er nok allikevel kravet til tollkompetanse i alle foretak som ønsker en eller annen form for tolltillatelse eller tollsertifisering. AEO-programmet ruller på i EU, og heretter blir tidligere tillatelser som et EU-foretak har fått fra sitt lands tollmyndigheter revurdert og knyttet tettere til en AEO-tillatelse. En AEO-tillatelse krever langt mer detaljerte rutiner for tollhåndtering, og disse rutinene skal gjøres tilgjengelige for tollmyndighetene, enten på forespørsel fra tollmyndighetene til foretak som allerede har sertifiseringer eller som et vedlegg i søknaden om tillatelse. Sammen med rutinene må nå foretakene også redegjøre for hvilken tollkunnskap som finnes i foretaket, og treffe de nødvendige tiltakene for å øke denne der hvor kompetansen ikke tilfredsstiller kunnskapskravene i ny UCC. Her i Norge vil de økte kompetansekravene for foretak som har AEO-tillatelse i EU kunne resultere i økte krav til dokumentert tollkompetanse for foretak som inngår i et multinasjonalt konsern med AEO-tillatelse.

Endringer som kommer.
EUs nye tollov, UCC, er som sagt et regelverk som trer i kraft trinnvis. Foruten de endringene som allerede er innført i 2016 vil framtiden bringe enda større endringer for næringsdrivende i EU.

I 2019 er det eksporthåndtering som står i fokus, og da med helt nye eksportmoduler innbefattet nye meldingsstandarder for elektronisk klarering. Det skal innføres et såkalt «Centralised Clearance»-system hvor eksportdeklarasjoner kan sendes til et og samme virtuelle tollkontor uavhengig av hvor i EU et foretak er etablert. For importhåndteringens del er 2020 det store året, siden importklareringen da skal endres etter samme mal som for eksporten.

Påvirkning for norske foretak:
Endringene i EUs systemer for tolldeklarering, sammen med de økte kravene til digital meldingsutveksling, vil også kunne påvirke norske foretak som handler med EU. Et effektivere system for importdeklarering inn til EU medfører sannsynligvis økt informasjonskrav i deklarasjonene, og dette betyr igjen at norske eksportører må være forberedt på å kunne gi flere opplysninger knyttet til en eksport enn det som er tilfellet i dag.

Hvordan kan du følge med på endringene i EUs nye tollov?
Som det ble nevnt innledningsvis har innføringen av de store endringene i EUs tollov vært en lang vei å gå. Det er fortsatt slik at mange detaljer må på plass når det gjelder den praktiske implementeringen av UCC, men at endringene kommer er helt sikkert. Det slippes ny informasjon fortløpende og det er ikke alltid like lett å finne fram i denne.

Du kan holde deg oppdatert via EUs tollmyndigheters og EU-kommisjonens hjemmesider, men her er det mye å lese og informasjonen er ofte byråkratisk utformet. Vi KGH tar UCC på alvor, og jobber for å holde våre kunder oppdatert til en hver tid. Derfor har vi lansert en egen hjemmeside spesielt utformet for å holde næringslivet informert om UCC: www.uccmadesimple.com. På denne siden finner du til enhver tid oppdatert informasjon, du kan ta en enkel test for å se hvordan ditt foretak ligger an i forhold til den nye tolloven og sist, men ikke minst, du finner kontaktinformasjon til KGHs eksperter på toll. I tillegg legger KGH jevnlig ut UCC-relaterte nyhetsartikler på LinkedIn.

For deg som gjerne vil høre mer om både UCC og den nye ordningen for innkreving av innførselsmerverdiavgift fra 1. januar 2017, kan du melde deg på et av de følgende frokostmøtene hvor du også får sjansen til å snakke direkte med KGHs toll- og merverdiavgiftsekspert


Les mer om våre frokostmøter og registrere deg

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt.

Catharina Olofsson, Consulting Director
catharina.olofsson@kghcustoms.com

Follow