Woman with documents sitting on the desk, in office01.01.2017 innføres det endringer i måten innførselsmerverdiavgift skal innrapporteres på. Endringen medfører at Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter omsetningsoppgaven. I tillegg skal merverdiavgift ved innførsel innberettes og betales via mva-meldingen og ikke på tolldeklarasjonen som i dag.

 

Hva må din virksomhet tenke på?
Dersom du benytter deg av regnskapsfører til å beregne og innberette merverdiavgift er det viktig at du nå tar en sjekk på om denne kjenner til de nye reglene og er i stand til å rapportere korrekt.

Elementer man må ha kontroll på er:

  • Fakturaverdi
  • Hvilken valutakurs som gjelder
  • Frakt
  • Toll og særavgifter
  • Mva-sats
  • Eventuelle fritak for mva
  • Dokumentasjon i regnskapet
  • Oppdatert regnskapssystem med nye koder og konti


Konsekvenser av endringene

For deg som importerer varer vil endringene være at grunnlaget for mva ikke lenger vil fremkomme i innførselsdeklarasjonens rubrikk 47 som i dag. Dette betyr at du selv må finne frem til korrekt grunnlag for mva og hvilken sats dette grunnlaget skal registreres under i mva-meldingen.

Nye tjenester fra KGH
KGH Customs Services vil etter 01.01.2017 levere et vedlegg til hver innførselsdeklarasjon som viser mva-grunnlaget fordelt på de ulike satsene. Her vil du få levert alle opplysninger din regnskapsfører trenger for å kunne melde inn korrekt grunnlag i mva-meldingen. Dette vedlegget sendes ut sammen med alle tolldeklarasjoner med mindre du har reservert deg for dette.

Du kan også få en månedsrapport som lister opp alle nødvendige opplysninger for den enkelte innførsel for å kunne registrere korrekte opplysninger i mva-meldingen.

Ta kontakt med oss på mva@kghcustoms.com tlf. +47 69 21 75 15 for å sikre at du mottar det du trenger etter 01.01.2017.

For virksomheter som ønsker hjelp med å fylle ut den nye mva-meldingen kan KGH tilby en tjeneste der vi kan rapportere inn innførselsmva på vegne av ditt foretak direkte i Altinn. For ytterligere informasjon om dette kan du henvende deg på mail til post@kghav.com eller besøk vår hjemmeside www.kghav.no

Follow