team som sjekker tollhåndtering

I løpet av de siste 18 månedene har virksomheter opplevd en rekke utfordringer som tydelig viser hvor viktig det er å ha god oversikt over forsyningskjeden, slik at man kan reagere raskt og besluttsomt når forholdene endrer seg og forsyningskjeden kommer under press. God oversikt innebærer også kontroll over selskapets håndtering av tollklarering, inkludert alle parter som er involvert i prosessen. Det handler om kostnader og etterlevelse, men også om å ha en robust forsyningskjede og et konkurransefortrinn.

 

Behovet for synlighet og evnen til å overvåke utviklingen langs hele vareflyten har blitt stadig tydeligere i løpet av de siste 18 månedene. Pandemien, endrede kjøpevaner, økt konkurranse, politiske hendelser, men også mulighetene og etterspørselen som følger naturlig av den digitale utviklingen, har påvirket og fortsetter å påvirke virksomhetenes vareflyt og sourcingstrategier. Fysisk vareflyt innebærer også en omfattende mengde informasjon for å sikre effektiv tollklarering. Jo bedre kontroll vi har over nødvendige tolldata og -dokumenter, desto bedre vilkår har vi for å sikre en god tollhåndtering som styrker forsyningskjeden, reduserer kostnader og bidrar til økt etterlevelse av lover og regler.

Kostnadsoptimalisering

God kontroll over selskapets tollklarering øker mulighetene for å redusere både direkte og indirekte kostnader. Bedre oversikt og oppfølging reduserer risikoen for å betale for mye i avgifter, som ofte er knyttet til tollverdier og -tariffer, men som og kan skyldes at tilgjengelig frihandelsavtaler ikke utnyttes fullt ut. Dette påvirker innkjøpskostnadene. Videre skapes bedre forutsetninger for å strømlinjeforme både informasjonsflyt og arbeidsprosesser, noe som reduserer driftskostnadene. God kontroll, som å sørge for at riktig informasjon er på rett sted til rett tid, øker også mulighetene til å optimalisere ledetider i vareflyten, samtidig som risikoen for ikke- planlagte forsinkelser reduseres. Sammen bidrar disse faktorene til å redusere både transport- og produksjonskostnader.

Styrket etterlevelse av tollovgivning

Økende kompleksitet, flere prosesser og gjentatte endringer i handelsvilkår gjør at det blir stadig viktigere å ha kontroll over hvordan dataene og de enorme mengdene av informasjon blir håndtert for å sikre etterlevelse av tollovgivningen. Brudd på gjeldende tollovgivning, ofte på grunn av feil tollverdi, klassifisering, opprinnelsesland eller at varene ikke blir klarert, kan, avhengig av omfanget, utsette selskapet for betydelig risiko. I tillegg til kostbare bøter kan utilstrekkelig etterlevelse også medføre sanksjoner med påfølgende langvarige konsekvenser for distribusjonskjeden. Manglende evne til å levere, og innføring av sanksjoner kan skade selskapets omdømme, gå ut over forholdet til kunder og leverandører samt begrense både mulighetene for salg av selskapets varer og forsyningen av varer til egen produksjon. Mange land belønner også etterlevelse gjennom ulike former for Trusted Trader-programmer, f.eks. AEO, som øker fordelene ved god kontroll og oversikt ytterligere.

Robust forsyningskjede

Bedre oversikt over og analyse av virksomhetens tollhåndtering øker forutsigbarheten, mulighetene for forebyggende arbeid og evnen til å handle når noe skjer. Forsyningskjeden blir enda mer robust, noe som gir en enda mer pålitelig og kostnadeffektiv produksjonsflyt og lavere produksjonskostnader. Økte marginer og forbedret risikohåndtering skaper i sin tur ytterligere muligheter for videreutvikling av virksomheten, når det gjelder alt fra prisstruktur til investeringer i FoU. I tillegg bidrar god kontroll til at virksomhetene klarer å oppfylle kundenes leveransebehov på en bedre måte, også under press. Ikke bare øker det mulighetene for fortsatt gode forretningsrelasjoner med eksisterende kunder, det gjør det også enklere å tiltrekke seg nye kunder. Mangel på kontroll derimot kan føre til det motsatte, der det i verste fall kan være betydelig mer kostbart å gå glipp av salg enn hva det vil koste å sørge for god oversikt.

Vil du vite mer?

Hvis du ønsker å snakke med oss om hvordan du kan utvikle din handels- og tollhåndtering for å styrke forsyningskjeden, er du velkommen til å kontakte oss, ved å fylle ut skjemaet ovanfor.

 

Foreslåtte tjenester:

Follow

Relevant innsikt