Av erfaring vet vi i KGH at mange foretak ikke kjenner til eller tenker over detaljene i leveringsbetingelsene de bruker og konsekvensene dette kan få for foretaket. For mange fremstår leveringsbetingelsene som 3-bokstavskoder med etterfølgende stedsnavn, adresse mv. Hvis man ikke er klar over betydningen av disse kodene, kan det i visse situasjoner oppstå et uønsket ansvar og/eller uønskede kostnader. Her er noen tips til hva som er viktig å tenke på når man forhandler om leveringsbetingelser.    

 

Hva er leveringsbetingelser?

Incoterms® eller «International commercial terms» er et globalt regelverk som regulerer leveringsbetingelsene mellom kjøper og selger av en vare, dvs. hvilken av disse to partene som bærer kostnader og ansvar (risiko) under transporten av varen.

Incoterms® utarbeides og administreres av ICC (International Chamber of Commerce), og regelverket fornyes hvert tiende år. Siste oppdatering skjedde i 2010, og neste oppdatering skjer i 2020.

Det er kjøper og selger som avgjør/enes om hvilke leveringsbetingelser som skal brukes. Transportøren er ikke en part i denne sammenhengen og opptrer bare på vegne av enten kjøper eller selger.

Vet du hvilke kostnader og risikoer som ligger i leveringsbetingelsene du bruker? 

Ved å sette opp leveringsbetingelsene i Incoterms® 2010 i en skala der kodene EXW (Ex Works) og DDP (Delivered Duty Paid) representerer hvert sitt ytterpunkt, kan man få et godt overblikk over hvilke kostnader og hva slags ansvar som gjelder for selger og kjøper for hver enkelt kode.

Du finner KGHs oversikt over leveringsbetingelsene i slutten av denne artikkelen.

Det er imidlertid ikke nok med et overblikk, man må også vite hva de enkelte kostnadene og formene for ansvar innebærer og betyr i praksis. Ved innkjøp med eksempelvis koden EXW bør man kjenne til toll- og eksportregelverket som gjelder for varen man kjøper i det landet som varen kjøpes fra. Dersom det er krav om eksportlisens for varen, er det kjøpers ansvar å sørge for at varene blir eksportdeklarert i henhold til regelverket som gjelder i det aktuelle landet, og det er også kjøper som bærer kostnadene.

Bruker man eksempelvis kodene CPT (Carriage Paid To..) eller CIP (Carriage and Insurance Paid To..), er det selger som bærer kostnadene for transport frem til avtalt sted. Som kjøper er det imidlertid viktig å være klar over at hvis varene skades under transporten, så er det kjøpers risiko når man bruker disse kodene.

Selger man med koden DDP, innebærer dette at man bør sette seg inn i hvilke importregler som gjelder i kjøpers land. Å bruke DDP som en service-grad i forhandlingene med kjøper kan gi et konkurransefortrinn fremfor konkurrenter som kanskje ikke er villige til å påta seg kostnadene og ansvaret som påhviler selger ved bruk av denne koden. Men da bør man som selger også vite at man er i stand til å levere varen på avtalt sted.

Slik finner du de beste leveringsbetingelsene 

Man kan gå gjennom de ulike leveringsbetingelsene og finne både fordeler og ulemper med hver enkelt av disse – alt avhengig av hvilken part man er. Og det finnes ikke noen felles «fasit» for hva som er best eller dårligst – dette vil variere avhengig av hva som er viktig for den enkelte kjøper og selger.

Det finnes ulike grunner til at foretak bevisst velger å kjøpe eller selge med leveringsbetingelsene i koden EXW. For mange foretak ansees koden FCA (Free Carrier) å inneholde de optimale leveringsbetingelsene. I tillegg er det enkelte koder som kun gjelder for sjøtransport.

Derfor er det viktig at importører og eksportører setter seg inn i hva som gjelder for den koden man velger, er sitt ansvar bevisst og vet at man er i stand til å håndtere potensielle konsekvenser som kan inntreffe. Av erfaring vet vi at en analyse av leveringsbetingelsene som benyttes får mange foretak til å endre leveringsbetingelser de har brukt gjennom mange år, fordi man ikke var klar over hvilke kostnader og/eller hva slags ansvar/risiko som gjaldt.

I en slik analyse er det viktig å identifisere hvilke elementer som er viktige for foretaket å ha med i vurderingen. Dette kan være spesielle behov eller situasjoner som gjør det viktig for foretaket å ha kontroll på bestemte områder under transporten, service-grad osv. I tillegg bør man vurdere hvilke scenarier som kan inntreffe under transporten, og hva dette i praksis vil innebære for foretaket. Eksempler på faktorer som kan påvirke valg av leveringsbetingelser kan være varetype, transportmiddel, relasjoner mellom kjøper og selger osv.

Viktige spørsmål man bør stille seg for å finne riktige leveringsbetingelser

Når man skal finne riktige leveringsbetingelser, er det noen viktige spørsmål man bør stille seg. Her er noen eksempler.

– Hvilken kostnad og hvilket ansvar er vi i stand til – eller ønsker vi – å håndtere under transporten?
– Hvilke potensielle konsekvenser kan inntreffe under transporten der vi har ansvaret?
– Kan vi håndtere disse potensielle konsekvensene?
– Ønsker vi risikoen som følger av disse leveringsbetingelsene?
– Hvilke leveringsbetingelser har de kostnader og det ansvar som vi ønsker å påta oss?
– Kan jeg (som selger) levere på avtalt sted?

 

KGH har laget en oversikt over leveringsbetingelsene i Incoterms® 2010, som vi mener gir en god oversikt over disse, og som illustrerer overgangen av kostnader og risiko fra kjøper til selger på en oversiktlig måte.

Hvis du trenger bistand til å avgjøre hva som er riktig for ditt foretak, ta gjerne kontakt med oss i KGH på følgende epostadresse:
diane.lk.rasch@kghcustoms.com

 

Foreslåtte tjenester:

Follow

Relevant innsikt