KGH:lla on tärkeä tehtävä kansainvälisessä kaupassa, ja aiomme päättäväisesti edistää kestävää kehitystä tukevaa kasvua – sidosryhmien, itsemme ja yhteiskuntamme hyväksi. Seuraavassa kerrotaan lisää KGH:n kestävän kehityksen ohjelmasta. Ohjelma ilmaisee painopistealat ja kestävän kehityksen tavoitteet, joita haluamme edistää, ja keinot niiden saavuttamiseksi.

 

Lataa KGH:n kestävän kehityksen raportti

 

Kauppa on olennaisen tärkeää kestävälle kasvulle

Kansainvälisen kaupan kasvuun perustuva talouskasvu on edellytys monille YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteelle. Kaupan edistäminen on myös KGH:n missio. Se on kuulunut toimintaamme jo 50 vuoden ajan ja on yhä meitä eteenpäin kannustava voima. Ratkaisujemme avulla asiakkaat voivat vaurastua vastuullisella ja kestävällä tavalla, siirtyä uusille markkinoille ja parantaa suorituskykyään olemassa olevilla markkinoilla. Kasvumme myötä myös palvelumme paranevat ja pystymme tekemään yhdessä työtä kestävän kasvun hyväksi.

Itseään vahvistava piiri

Me KGH:lla uskomme, että kaikki ovat vastuussa kestävän tulevaisuuden luomisesta. KGH:lla on ollut edistäjän rooli kansainvälisessä kaupassa. Tiedämme kokemuksesta, millainen ketjuvaikutus ajatuksilla, sitoutumisella ja toiminnalla on. Sen vuoksi kaikki toiminta alkaa yksilöstä. Sitoutuminen luo kuitenkin myös piirin, jossa yhteiskunnallinen muutos laukaisee yksilön osallistumisen. Sen vuoksi näemme kestävän kehityksen itseään vahvistavana piirinä, joka etenee kohti tulevaisuutta.

YK:n tavoitteiden edistäminen kuudella painopistealueella

KGH edistää kestävää kehitystä kuudella painopistealueella, joilla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Ne on jaettu ulkoisiin ja sisäisiin pyrkimyksiin.

ULKOISET PYRKIMYKSET

Kestävät tullausprosessit

Tehokkaiden, kestävien ja skaalautuvien tullausprosessien luominen kansainvälisen kasvun varmistamiseksi on liiketoiminnan kasvua edistävä tekijä.

Tullausprosessien automatisointi
Maailman digitaalisen automatisoinnin kehitys vaikuttaa meihin kaikkiin. Tullipalveluiden digitaalinen automatisointi auttaa saavuttamaan täysin skaalautuvat tullausprosessit, jotka minimoivat paperijätteen ja läpimenoajat. Lisäksi tulliasiantuntijat voivat vapauttaa enemmän aikaa tullausprosessien jatkuvaan parantamiseen. Näin varmistetaan, että kansainvälinen kauppa edistää jatkossakin liiketoiminnan kasvua.

Asiakkaiden tullausprosessien digitalisointi
Ohjelmistollamme on yksi tarkoitus: kaupan helpottaminen tehokkaiden, skaalautuvien ja digitaalisten tullausprosessien kautta. Tulevan CTDS-ohjelmiston myötä olemme varmoja, että saavutamme tavoitteemme. Kauppa perustuu kysyntään ja tarjontaan, joten määrät vaihtelevat ja reitit muuttuvat. Me haluamme edistää digitaalisia tullausprosesseja, jotka käsittelevät todellisen maailman joustavuutta ja monimutkaisuutta. Samalle ne vähentävät paperijätteen määrää ja lyhentävät läpimenoaikoja

Yritysten huolet hallitukselle
Viranomaiset ovat tärkeitä sidosryhmiä – kumppaneita, valvojia ja asiakkaita. Ne ovat myös foorumeita, joissa haluamme aina saada kansainväliseen toimitusketjuun kuuluvien kauppiaiden ja yritysten äänen kuuluviin. Kansainvälisen kaupan ja tullauksen vaatimusten noudattaminen on yhä monimutkaisempaa. Sen vuoksi haluamme tuoda näkökulman todellisesta maailmasta ja työskennellä kohti prosesseja, jotka ovat tehokkaita, skaalautuvia ja kestäviä yritysten kannalta.

Kaupan esteiden vähentäminen

Tuemme viranomaisia kauppaa helpottavien järjestelmien ja ohjelmien käyttöönotossa ja autamme yksityistä sektoria käyttämään niitä kaupan edistämiseksi.

AEO-ohjelmien / luotettavien kauppiasohjelmien tuominen maailmaan
WTO- ja WCO-pohjainen tullin ja liike-elämän välinen kumppanuus eli valtuutettu talouden toimija (AEO) -ohjelma tai luotettava kauppiasohjelma on keskeinen tulliin liittyvien prosessien kansainvälisen standardoinnin, yksinkertaistamisen ja turvallisuuden kannalta. KGH on maailman johtava toimija AEO-ohjelmien ja AEO:n vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen (MRA) mallien käyttöönotossa viranomaistasolla. Hankkeita on toteutettu onnistuneesti Australiassa, Brasiliassa, CEFTAssa, EU:ssa, Islannissa, Saudi-Arabiassa, Arabiemiirikunnissa ja monissa muissa paikoissa. Tuemme myös yksityistä sektoria AEO-aseman saavuttamisessa, ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä. Standardointi on tärkeimpiä välineitä, joilla voidaan vähentää kaupan esteitä ja helpottaa kauppaa.

Rajojen optimointi eri puolilla maailmaa
WCO:n ja YK:n standardien avulla rajahallinnon asiantuntijatiimimme auttavat viranomaisia eri puolilla maailmaa optimoimaan rajanylitykseen liittyvät prosessit ja teknologian. Osallistumme myös BPR- ja teknologiahankkeisiin viranomaisten kanssa rajanylityksen digitalisoimiseksi kokonaan ja käsittelyajan optimoimiseksi yhden luukun, keskitetyn asiointipisteen ja edistyksellisen riskienhallintaratkaisun ansiosta. Tavaravirran ja maiden vientimahdollisuuksien parantamisen lisäksi optimoidut rajat lyhentävät myös jonoja ja odotusaikaa, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjen ja jätteen määrää. Tulliakatemiamme tarjoaa digitaalisen ja luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen yhdistelmän, jolla se kouluttaa toimitusketjuammattilaisia kaikkialla maailmassa ylittämään rajat mahdollisimman kestävällä tavalla.

Yhteistyö

Kestävämmän tulevaisuuden edistäminen läheisillä kumppanuuksilla sekä viranomaisten että yritysten kanssa.

Edistä ja tue yrityksiä tariffittomalla tuonnilla kehitysmaista (GSP)
Tullietuusjärjestelmä (GSP) pienentää kehitysmaiden maksuja tai poistaa ne Euroopan unioniin suuntautuvan viennin osalta. Näin kehitysmaat pääsevät EU-markkinoille edistämään kasvuaan kaupankäynnillä. Koska tämä on näkemystemme mukaista, edistämme ja tuemme asiakkaitamme jatkuvasti GSP-ratkaisujen hyödyntämiseksi ja tuonnin aloittamiseksi kehitysmaista kauppakumppanuuksien laajentamiseksi – ja kasvun edistämiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Kestävän verkoston ylläpitäminen tullipalvelujen toimittajien kanssa
Olemme hankkineet laajan verkoston tullipalvelujen toimittajia tarjoamaan palveluitamme Euroopassa. Verkosto on jatkuva foorumi sen tunnistamiseksi, miten tullipalveluiden toimittajat voivat edistää kestävää tulevaisuutta.

Vahvista ja jaa osaamistamme verkostoissa keskinäisillä arvoilla
Meillä on erityinen rooli markkinoilla kansainvälisen tullilainsäädännön ja -hallinnon asiantuntijoina. Olemme aktiivisesti mukana monissa etu- ja osaamisverkostoissa, jotta voimme auttaa kehittämään osaamista ja kansainvälistä kauppaa. Näihin verkostoihin kuuluvat eurooppalainen huolitsijoiden edunvalvontaorganisaatio European Liaison Committee of Common Market Forwarders, EU-komission kaupan alan yhteydenpitoryhmä, monet kauppakamarit ja monet muut kansalliset ja kansainväliset foorumit, komiteat ja hankkeet. Uskomme, että verkostot luovat tärkeän perustan kestävälle kasvulle.

 


SIÄISET PYRKIMYKSET

Sitoutuminen

Paremman hyvinvoinnin edistäminen kannustamalla työntekijöitä osallistumaan kestävyystyöhön ja uusien aloitteiden kehittämiseen.

Kestävän kehityksen aloitteiden helpottaminen KGH Sustainability Foundation -säätiön kautt
Kaikki KGH-konsernin aloitteet keskitetään KGH Sustainability Foundation -säätiöön. Säätiö koostuu eri maista tulevista vapaaehtoisjäsenistä, jotka hallinnoivat ja koordinoivat aloitteita, kuten lahjoituksia ja maksutonta tullikonsultointia ja -ilmoituksia hyväntekeväisyyskumppaneillemme. Tällaisia kumppaneita ovat muun muassa Pelastakaa lapset ja Punainen risti

Työntekijöiden sitouttaminen
Henkilöstö on KGH-konsernin tärkein voimavara. Kouluttamalla ja kannustamalla henkilöstöä tukemaan kestävän kehityksen pyrkimyksiä luomme sitoutumista paljon laajemmalla tasolla. Koulutus voi kattaa mitä tahansa lahjonnan ja korruption torjunnasta liike-elämän etiikkaan. Työntekijät voivat hyödyntää matalan tason osallistumista, kuten erityisiä postilaatikoita tai Zone-intranetiä.

Työntekijän työpaikka

Osallistavan ja houkuttelevan työpaikkakulttuurin muodostaminen ja ylläpitäminen kestävän kehityksen luomiseksi organisaatioon tulevaisuutta varten.

Yhdenvertaisuuden edistäminen
Perusnäkemykseemme kuuluu, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Näin tehdään riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, kulttuurillisesta ja yhteiskunnallisesta taustasta, syntymäpaikasta, vammasta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisemisesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta näkemyksestä tai yhdistykseen kuulumisesta.

Monimuotoisuuden edistäminen
Oikeasti kansainvälisellä yrityksellä on osallistava ajattelutapa, jossa monimuotoisuutta arvostetaan. Pyrimme hyödyntämään täysimääräisesti kaikkea organisaatiossamme olevaa osaamista ja kokemusta.

Myönteisen työympäristön luominen
KGH:lla työskentely tarkoittaa työn tekemistä kansainvälisessä ympäristössä yhdessä sitoutuneiden ja osaavien työtovereiden kanssa. Haluamme luoda myönteisen työympäristön, joka houkuttelee, hankkii, kehittää, sitouttaa ja säilyttää lahjakkuudet. Hyvien työolosuhteiden ja työympäristön tarjoaminen (#greatjobsforgreatpeople) on yhtä tärkeää kuin yksityiselämän ja työelämän hyvän tasapainon tukeminen.

Vihreä toiminta

Ympäristövaikutuksen ottaminen huomioon on erittäin tärkeää liiketoiminnassa tekemissämme toimenpiteissä ja päätöksissä.

Digitalisaatioon panostaminen
Tullimaailmassa käytetään paljon asiakirjoja. Laki määrää arkistoimaan monet asiakirjat, ja usein se tehdään käyttämällä vieläkin paperiarkistoja. Siirtymällä digitaaliseen arkistointiin voidaan säästää paljon paperia ja tulostustarvikkeita. Lisäksi nykyisten internet-nopeuksien ja suoratoistopalvelujen ansiosta on helppo käyttää digitaalisia neuvottelutiloja, jotka mahdollistavat saumattoman vuorovaikutuksen ilman matkustamisen aiheuttamaa ympäristörasitusta.

Kestävän toiminnan luominen
Kestävää toimintaa voidaan saavuttaa monilla pienillä päivittäiseen toimintaan tehtävillä muutoksilla. Muutoksia voivat olla esimerkiksi ekologinen tulostaminen (vain tarvittaessa ja kaksipuolisena), kierrätettävän jätteen erottelu, vihreiden toimittajien käyttö (vihreä energia, kierrätetyt väriainekasetit) ja vain vähän energiaa kuluttavat laitteet (LED-valot, kevyet asiakaspäätteet). Vihreä IT tarkoittaa sitä, että valitsemme laitteet ja suunnittelemme datakeskukset tavoilla, jotka maksimoivat energiatehokkuuden niiden käyttöiän ajan ja minimoivat ympäristöjalanjäljen. Käytämme esimerkiksi vaarattomia materiaaleja ja biologisesti hajoavia käyttämättömiä ja käytettyjä tuotteita.