KGH spiller en vigtig rolle inden for international handel, og vi er fast besluttet på fortsat at bidrage til bæredygtig vækst – for vores interessenter, os selv og det samfund, vi er en del af. Her kan du læse mere om KGH’s bæredygtighedsprogram. Programmet udtrykker vores fokusområder, de bæredygtighedsmål vi ønsker at bidrage til og hvordan vi når dem.

 

Download KGH Bæredygtighedsrapport

 

Handel er afgørende for bæredygtig vækst

Økonomisk vækst baseret på øget international handel er en forudsætning for mange af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. At fremme handlen er også en KGH-mission. Det har været en del af vores arv i 50 år og er også vores drivkraft fremadrettet. De løsninger, vi skaber, hjælper vores kunder til fremgang på en ansvarlig og bæredygtig måde ved at lette deres adgang til nye markeder og forbedre deres præstationer på de eksisterende markeder. I takt med at vi vokser, vokser også vores evne til at forbedre vores services, så vi kan arbejde sammen for en bæredygtig vækst.

En selvforstærkende cirkel

Hos KGH tror vi på, at alle har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig fremtid. KGH har en tradition for at spille en konstruktiv rolle i den internationale handel, og i kraft af vores erfaring ved vi, hvordan idéer, engagement og handling har en dominoeffekt. Således starter al handling med individet. Engagement skaber dog samtidig en cirkel, hvor samfundsmæssige forandringer medfører, at individer engagerer sig. Derfor ser vi bæredygtighed som en selvforstærkende cirkel, der bevæger sig mod fremtiden.

Bidrag til FN’s mål via seks fokusområder

KGH udfører sit bæredygtighedsarbejde gennem seks fokusområder, der fører frem mod de definerede mål. De er inddelt i eksterne og interne indsatser.

EKSTERNE INDSATSER

Bæredygtige toldprocesser

Skabe effektive, bæredygtige og skalerbare toldprocesser med henblik på at sikre, at international handel fremmer forretningsmæssig vækst.

Automatisere egne toldprocesser
Den øgede udvikling af digital automatisering i verden påvirker os alle. Inden for toldservices hjælper digital automatisering os med at realisere fuldt skalerbare toldprocesser, der mindsker papiraffald og leveringstider. Den giver også vores toldeksperter mere tid til den løbende forbedring af toldprocesserne, hvilket sikrer, at den internationale handel fortsat fungerer som facilitator for forretningsmæssig vækst.

Digitalisere vores kunders toldprocesser
Vores indsats på software-området har et enkelt mål for øje: at fremme handlen via effektive, skalerbare og digitale toldprocesser. Med vores kommende CTDS-suite er vi sikre på, at vi når vores mål. Handel er baseret på udbud og efterspørgsel, så mængder varierer, og ruter ændrer sig. Vi ønsker at bidrage med digitale toldprocesser, der kan håndtere fleksibiliteten og kompleksiteten i den virkelige verden, samtidig med at papiraffaldet elimineres og leveringstider afkortes.

Gøre virksomhedernes anliggender til myndigheder
Myndigheder er kerneinteressenter – som partnere, ledere og kunder. De udgør også fora, hvor det altid er vores mål at næringsdrivende og virksomheder involveret i internationale forsyningskæder skal blive hørt. Eftersom international handel og compliance bliver stadig mere komplekst, ønsker vi at bidrage med et perspektiv fra den virkelige verden, så vi kan arbejde os frem til processer, der er effektive, skalerbare og bæredygtige for virksomhederne.

Reduktion af handelsbarrierer

Hjælpe myndigheder med at implementere handelsfremmende systemer og programmer, samtidig med at den private sektor hjælpes med at anvende disse for at opnå en bedre handel.

Sætte AEO/Trusted trader-programmer i verden
Det WTO- og WCO-baserede partnerskab mellem toldvæsen og erhvervsliv, også kendt som Authorized Economic Operator (AEO) eller Trusted Trader-programmet, er afgørende for den internationale standardisering af processer, forenklinger og sikkerhed inden for told. KGH er verdensførende inden for implementering af AEO-programmerne og AEO Mutual Recognition Agreement (MRA)-modellerne på regeringsniveau – med succesfulde projektimplementeringer i Australien, Brasilien, CEFTA, EU, Island, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater m.fl. Vi understøtter også private virksomheder i at opnå, fastholde og udnytte deres AEO-status. Standardisering er et af de vigtigste værktøjer til at reducere handelsbarrierer og fremme handel.

Optimere grænser verden over
Ved hjælp af WCO- og FN-standarder hjælper vores ekspertteams i grænseforvaltning myndigheder verden over med at optimere deres processer og teknologi til grænseovergange. Vi er også involveret i Business Process Reengineering (BPR) og teknologiprojekter sammen med regeringer med henblik på fuld digitalisering af grænseovergange og yderligere optimering af ekspeditionstider takket være implementering af Single Window, One-Stop-Shop og avancerede risikohåndteringsløsninger. Ud over at forbedre strømmen af varer og landenes eksportmuligheder reducerer optimerede grænser også køer og ventetider, hvilket igen mindsker CO2-udslippet og affaldet. Vores toldakademi, Customs Academy, udbyder digital og klasselokalebaseret uddannelse i form af blandet læring. Her uddanner vi dem, der arbejder med forsyningskæder verden over, i, hvordan grænser passeres på den mest bæredygtige måde.

Samarbejde

Bidrage til en mere bæredygtig fremtid gennem tætte partnerskaber både med offentlige myndigheder og virksomheder.

Fremme og understøtte virksomheder med toldfri importer fra GSP-lande
Den generelle toldpræferenceordning – Generalised Scheme of Preferences (GSP) – er et system, der tillader, at udviklingslande betaler mindre eller ingen told på eksporter til EU, hvilket giver adgang til EU-markeder og fremmer væksten gennem handel. I tråd med vores værdier ansporer og understøtter vi hele tiden vores kunder i at anvende GSP-løsningerne og begynde at importere fra udviklingslande, så partnerskaberne inden for handel udbygges, og væksten fremmes der, hvor der er mest brug for den.

Pleje bæredygtighedsnetværk med leverandører af toldtjenester

Vi har opbygget et omfattende netværk af leverandører af toldtjenester, så vi kan udbyde vores services over hele Europa. Dette netværk er et fast forum til at identificere, hvordan leverandører af toldtjenester kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

Styrke og dele vores kompetencer i netværk med fælles værdier
Med vores særlige rolle på markedet som specialister inden for international toldlovgivning og -håndtering tager vi aktiv del i mange interesse- og kompetencenetværk som et bidrag til at forbedre kompetencerne og udvikle international handel. Disse netværk inkluderer European Liaison Committee of Common Market Forwarders, Trade Contact Group i Europa-Kommissionen, adskillige handelskamre samt mange andre nationale og internationale fora, komiteer og projekter. Vi tror på, at disse netværk udgør et vigtigt grundlag for bæredygtig vækst

 

 

INTERNE INDSATSER

Engagement

Bidrage til øget velfærd ved at stimulere medarbejderne til at engagere sig i bæredygtighedsarbejdet og udviklingen af nye initiativer.

Fremme bæredygtighedsinitiativer via KGH Sustainability Foundation
Ved at skabe en bæredygtighedsfond – KGH Sustainability Foundation – centraliseres alle initiativer inden for KGH-koncernen. Fonden består af mange frivillige medlemmer fra forskellige lande, der styrer og koordinerer en række initiativer såsom donationer og gratis adgang til toldrådgivning og deklarationstjenester for vores velgørenhedspartnere som f.eks. Red Barnet og Røde Kors.

Engagere medarbejderne
Vores medarbejdere er det vigtigste aktiv i KGH Group. Ved at uddanne dem og motivere dem til at understøtte bæredygtighedsarbejdet skaber vi et engagement på et meget bredere niveau. Uddannelsen kan dække hvad som helst, lige fra korruptionsbekæmpelse til virksomhedsetik. Medarbejderne vil kunne deltage via adgange på lavt niveau såsom særlige mailbokse eller Zonen (intranettet).

Medarbejdernes arbejdsplads

Skabe og opretholde en inkluderende og attraktiv arbejdspladskultur, der leverer bæredygtighed for organisationen fremadrettet.

Fremme lighed
Vi mener fuldt og fast, at alle medarbejdere bør behandles lige, retfærdigt og med respekt. Det gælder uanset køn, alder, religion, etnicitet, kulturel og social baggrund, fødested, funktionsnedsættelser, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, politisk overbevisning og medlemskab af fagforening.

Fremme forskelligheden
En ægte international virksomhed har et inkluderende mindset, der anerkender forskellighed – og vi stræber mod at udnytte al den viden og erfaring, vi har i organisationen, til fulde. .

Skabe et positivt arbejdsmiljø
At arbejde hos KGH vil sige at arbejde i et internationalt miljø sammen med dedikerede og meget dygtige kolleger. Vores fokus er at skabe et positivt arbejdsmiljø for at tiltrække, rekruttere, udvikle, engagere og fastholde vores talenter. At tilbyde gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø (#greatjobsforgreatpeople) er lige så vigtigt som at understøtte en god balance mellem arbejde og fritid.

Grønne handlinger

Tage hensyn til at den miljømæssige påvirkning er et afgørende aspekt i de handlinger og beslutninger, vi træffer for at drive vores forretning.

Investere i digitalisering
I toldens verden handler alting om dokumenter. Mange af disse dokumenter skal arkiveres i overensstemmelse med lovmæssige krav, hvilket i mange tilfælde stadig sker i papirform. Ved at gå over til en digital arkivering kan der opnås store besparelser på papir og udskrivning. Og med de nuværende internethastigheder og streaming-tjenester giver investering i digitale mødelokaler mulighed for en uproblematisk interaktion fri for de miljømæssige belastninger ved rejser.

Sikre en bæredygtig drift
Bæredygtig drift kan opnås gennem mange små og store forandringer i de daglige aktiviteter. Disse kan bl.a. omfatte miljøbevidst udskrivning (hvor der kun udskrives, når det er nødvendigt og på begge sider), affaldssortering med henblik på genanvendelse og brug af grønne leverandører (grøn energi, genanvendte tonerpatroner) og lavenergienheder (LED-lys, computere med tynde klienter). Inden for grøn IT går vi efter at vælge udstyr og designe datacentre på måder, der maksimerer energieffektiviteten gennem hele levetiden og har et så lille miljøaftryk som muligt (f.eks. i forhold til brug af farlige materialer og biologisk nedbrydelighed af ubrugte og forældede produkter).