Oktober 2020

KGH Customs Services AB, en juridisk enhed etableret i Sverige med selskabsnummer 556096-7431, Skandiahamnen, Sydatlanten 6, SE-403 36 Gøteborg (i det følgende benævnt “KGH”), behandler som databehandler oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den generelle forordning om databeskyttelse. Når vi nedenfor henviser til KGH, inkluderer vi også behandling af personoplysninger, som er oprettet af andre enheder inden for den koncern, KGH tilhører.

PDF version


Den type personoplysninger, som KGH behandler

KGH vil behandle personoplysninger, der er sendt af dig til KGH, samt personoplysninger som KGH indsamler fra dig.

Personoplysninger som sendes af dig til KGH
Når du kontakter KGH ved brug af vores tjenester indenfor drift, strategi og compliance, digitale tjenester, kontakter os pr. telefon, e-mail, vores kontaktformularer på vores hjemmesider eller pr. brev eller som kontaktperson for din organisation, deltager på vores toldakademi, modtager vores nyhedsbreve eller henter materiale fra vores hjemmeside, behandler KGH de personoplysninger, du har forsynet os med. Personoplysninger, som du giver os, og som vi behandler, kan f.eks. bestå af fornavn og efternavn, titel eller stilling, virksomhed, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og status for dit forhold til KGH. Vi kan handle som databehandler og i den egenskab behandle personoplysninger om dine kunder. Dette forhold beskrives yderligere i vores databehandlingsaftale med din organisation.

KGH behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne integritetspolitik og gældende love og regler. For at kunne administrere tjenesterne inden for drift, strategi, compliance og digitale tjenester, kontakte os per telefon, e-mail eller brev, deltage på vores toldakademi, modtage vores nyhedsbreve eller give dig mulighed for at downloade materiale fra vores hjemmeside, skal du give KGH kontaktoplysninger, som forklaret ovenfor. Ud over dette er det frivilligt at give dine personoplysninger.

Personoplysninger som KGH indsamler fra dig
KGH indsamler personoplysninger om dig, når du besøger KGH’s hjemmeside eller anvender vores kontaktformularer på vores hjemmeside, svarer på vores spørgeundersøgelser, modtager vores nyhedsbreve eller downloader materiale fra vores hjemmeside. Det kan f.eks. være din IP-adresse, dine aktiviteter med os og på vores hjemmeside, hvilke undersider du har besøgt og om du har åbnet KGH’s e-mails.

Personoplysninger som vi modtager fra tredjeparter
KGH kan modtage e-mails og anden korrespondance indeholdende personoplysninger fra tredjeparter, og KGH behandler derfor sådan persondata. KGH vil, om nødvendigt, informere dig som tredjepart om behandlingen.


Hvad er formålene med behandlingen, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Det er vigtigt, at du forstår det formål, til hvilket KGH behandler dine personoplysninger, og det retsgrundlag, som KGH bruger til at behandle dem.

Aftaler mellem dig eller din organisation og KGH
Med henblik på at kunne opfylde KGH’s forpligtelse over for dig som værdsat kunde ved levering af KGH’s tjenester inden for drift, strategi, compliance og digitale tjenester, ved kontakt med dig via telefon, e-mail, vores kontaktformularer på vores hjemmeside eller brev eller som kontaktperson for din virksomhed, ved deltagelse på vores toldakademi eller ved download af materiale fra vores hjemmeside, skal KGH behandle persondata såsom dit fornavn og efternavn, titel eller stilling, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse og status for dit forhold til KGH. Retsgrundlaget for KGH’s behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt eller at tage skridt til at indgå kontrakten. Hvis du har kontakt med KGH som repræsentant for din organisation, vil KGH behandle dine ovenfor nævnte personoplysninger for at kunne opfylde selskabets forpligtelse over for det forretningsforhold, som KGH har med din organisation. Retsgrundlaget for KGH’s behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til en legitim interesse, som dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder ikke går forud for. KGH’s interesse i at behandle dine personoplysninger med henblik på at kommunikere med en repræsentant for sin forretningspartner går forud for din potentielle interesse i at beskytte dit privatliv. Vi kan ikke have et forretningsforhold med din virksomhed eller opfylde vores forpligtelser over for samme, såfremt du ikke forsyner os med dine persondata.

KGH’s markedsføring
Som kunde hos KGH giver vi dig oplysninger om vores tjenester inden for drift, strategi, compliance og digitale tjenester med jævne mellemrum. KGH behandler alle de ovennævnte personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, blandt andet ved elektroniske kommunikationstjenester. Direkte markedsføring kan blive sendt pr. post, e-mail og som tekstbesked. Retsgrundlaget for KGH’s behandling af dine personoplysninger er enten, at behandlingen er nødvendig af hensyn til en legitim interesse, som dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder ikke går forud for, eller at dit samtykke foreligger. En sådan legitim interesse er eksempelvis at markedsføre KGH’s produkter og tjenester, som vi vurderer at du eller din organisation kan have interesse i. KGH’s interesse i at sende dig eller din organisation tilbud og information går forud for din potentielle interesse i at beskytte dit privatliv.

Profilering
Vi kan på automatisk vis indsamle og analysere data fra dig med henblik på at tilpasse vores markedsføring til dig og dine interesser. Sådan data vedrører dine aktiviteter med os og vores hjemmeside (såkaldt profilering). På baggrund af denne analyse vil vi levere indhold til dig, som vi vurderer at du vil finde relevant. Det retslige grundlag for KGH’s behandling af data er vores legitime interesse i at udvikle vores forretning og, så vidt muligt, og for ikke at forstyrre dig unødigt, forsyne dig med materiale, invitationer og tilbud, som matcher dine ønsker og behov.

Regnskabslovgivning og toldlovgivning
KGH behandler oplysninger om de tjenester, KGH leverer til dig i relation til regnskaber og told. KGH skal i henhold til regnskabslovgivning og toldlovgivning, såsom EU’s toldkodeks, registrere visse personoplysninger. I lyset heraf behandler KGH dit fornavn og efternavn, titel eller stilling, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Retsgrundlaget for KGH’s behandling er, at det er en retlig forpligtelse.

Selv om andre retsgrundlag ikke længere gælder, behandler KGH dine personoplysninger i det omfang, det kræves i henhold til ovennævnte lovkrav, der i så fald udgør behandlingsgrundlaget.


I hvor lang tid vil KGH behandle personoplysningerne?

KGH will store your personal data for as long as needed for the processing related to the purposes and legal grounds described above. Your personal data can be stored in different locations and for different purposes. In light of this, personal data which has been deleted from a system, because it is no longer needed, may still exist in another system for a different purpose.

Personoplysninger, som KGH behandler for at kunne opfylde KGH’s forpligtelser over for forretningsforholdet med dig eller den organisation, du repræsenterer, i henhold til aftale eller på grund af afvejningen mellem interesser, bliver ikke opbevaret længere, end det er nødvendigt for, at KGH kan opfylde vores aftale med dig eller din organisation, eller i det tidsrum, hvor KGH’s interesser går forud for dine. KGH kan behandle dine data til markedsføringsformål i op til et år efter, at du er ophørt med at benytte KGH’s tjenester inden for drift, strategi og compliance eller KGH’s digitale tjenester, deltage på vores toldakademi, modtage nyhedsbreve eller downloade materiale fra vores hjemmeside. Personoplysninger som KGH behandler på grundlag af dit samtykke vil kun blive behandlet så længe, KGH har dit samtykke hertil.

Hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring fra KGH, vil vi opbevare dit navn, mobil- og telefonnummer samt e-mailadresse indtil du tilbagekalder dette samtykke eller beder os om ikke længere at kontakte dig. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke eller beder os stoppe med at kontakte dig med direkte marketing, da vil vi også stoppe med at benytte denne persondata til profilering.

Personoplysninger, som KGH behandler til regnskabsmæssig brug, vil i henhold til gældende regnskabslovgivning blive opbevaret i indtil 10 år. Personoplysninger, som KGH behandler til toldmæssige formål, vil i henhold til gældende toldlovgivning og krav fra toldmyndighederne blive opbevaret i 11 år.

Hvem overfører KGH dine personoplysninger til, og hvor behandles dine personoplysninger geografisk?
Ud over den af KGH udførte behandling kan dine personoplysninger også blive behandlet af andre. Dine personoplysninger kan videregives til og behandles af KGH’s moderselskab BDC DOVANA S.A.R.L. og dettes datterselskaber i KGH-koncernen samt af KGH’s partnere. KGH’s partnere er enheder i lande, hvor KGH ikke har sine egne selskaber, og som bistår med tjenester i de respektive lande. Eksempler på tredjeparter, som vi udveksler dine persondata med, er konsulenter såsom revisorer og advokater engageret af KGH. Disse aktører bærer selv ansvaret for deres behandling af dine personlige data. Dine personoplysninger kan også videregives til aktører, der behandler personoplysninger på vegne af KGH, såkaldte databehandlere. KGH har aftaler på plads, der sikrer, at databehandlerne behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne integritetspolitik og KGH’s instrukser.

KGH kan videregive dine personoplysninger for at tillade en fusion, et opkøb eller et salg af alle eller dele af KGH’s aktiver.

KGH kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, at KGH videregiver disse personoplysninger.

Dine personoplysninger bliver videregivet til aktører både inden for og uden for EU og EØS. Bearbejdes dine personoplysninger uden for EU og EØS, da vil vi tage forholdsregler for at sikre at dine persondata fortsat vil være beskyttede og ligeledes gøre de nødvendige foranstaltninger for på lovlig måde at overføre personoplysningerne til lande uden for EU og EØS.


Dine lovbestemte rettigheder

Du har ret til, uden beregning, efter skriftlig anmodning til den nedenfor anførte e-mailadresse at modtage information om, hvilke personoplysninger KGH opbevarer om dig, og hvordan disse oplysninger anvendes og behandles.

Hvis dine personoplysninger er forkerte eller upræcise, har du ret til at anmode KGH om at rette eller supplere disse personoplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring eller profilering til sådanne formål eller til at opfylde KGH’s forpligtelser over for forretningsforholdet mellem din organisation og KGH. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles til disse formål, kan du give KGH meddelelse herom ved at sende en e-mail til KGH på integrity@kghcustoms.com. Du kan også på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at afmelde dig vores meddelelser via linket i bunden af hver meddelelse eller ved at kontakte os på integrity@kghcustoms.com. Vi vil så i det videst mulige omfang ophøre med behandlingen og slette dine personoplysninger. Dog kan vi ikke slette oplysninger, hvis vi fortsat skal behandle oplysningerne til andre formål.

Under visse omstændigheder har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses. Besidder du denne ret, da vil personoplysninger kun blive behandlet med dit samtykke, med henblik på at etablere, udøve eller forsvare retslige krav eller forsvare en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til offentlighedens interesse. Dine personoplysninger vil også blive opbevaret af os.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet til os, på en struktureret og maskinlæsbar måde, og du har ret til at overføre denne data til en anden databehandler, når dette er teknisk muligt.

Du kan også kontakte KGH, hvis du har kommentarer til den måde, som KGH behandler dine personoplysninger på. Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden angående KGH’s behandling af dine personoplysninger eller håndtering af eventuelle forespørgsler i den forbindelse. KGH-koncernen har hovedkvarter og hovedvirksomhed i Sverige. KGH-koncernen driver virksomhed via datterselskaber i mange andre lande. Den svenske tilsynsmyndighed Datainspektionen/ Integritetskyddsmyndigheten (den svenske databeskyttelsesmyndighed skifter navn) www.datainspektionen.se, er den primære tilsynsmyndighed hvad angår KGH-koncernens behandling af personoplysninger på tværs af landegrænser. Som hovedregel skal du derfor indgive en eventuel klage til den svenske myndighed. Du har ret til at anlægge din klage ved datamyndighederne i et andet EU-land, hvis din klage udelukkende vedrører en virksomhed i det pågældende land. Du kan finde en liste med alle databeskyttelsesmyndigheder her: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

KGH kan ændre denne integritetspolitik. Sådanne ændringer træder i kraft tidligst 30 dage efter, at KGH har givet dig meddelelse om den reviderede integritetspolitik på hjemmesiden https://kghcustoms.com/en/ pr. brev eller anden meddelelse pr. e-mail eller tekstbesked.